Naslov predmeta:

Vodenje zaposlenih

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.

Izvajalec predmeta:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
doc. dr. Sanela Pivač

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Zimski/Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno specifične kompetence:

Študent:

 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju vodenja,
 • spozna vplivne dejavnike za uspešno vodenje,
 • spozna pomen vodenja za klinično delo;
 • pridobi znanje o temeljnih elementih vodenja v ZN,
 • spozna trende na področju razvoja vodenja v postmoderni družbi,
 • spozna vodenje kot stroko, ki pomembno vpliva na izzide procesov v zdravstvu.
   

Obvezna literatura:

 • Huber D. Leadership and Nursing Care Management. Philadelphia [etc.] : Saunders; cop. 2000.
 • Članki po navodilu VSU

Priporočljiva literatura:

 • Kouzes JM, Posner BZ. Leadership Challenge. San Francisco : Jossey-Bass, cop; 2003.
 • Senge PM. Mental models from The fifth discipline: the art and practice of the learning organisation, Hutchinson, 1992 : 174-204 and 400-401. 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik, opravljene obveznosti pri predmetu Osnove menedžmenta in kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi.
 

Metode ocenjevanja:

 • Pisni izpit - 80%
 • Pregled literature po metodologiji preglednega znanstvenega prispevka - 20%
   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja, skupinsko delo, igranje vlog.