Naslov predmeta:

Zdravje in družbene neenakosti

Nosilec predmeta:

red. prof. dr. Darja Zaviršek

Izvajalec predmeta:

 • red. prof. dr. Darja Zaviršek
 • doc. dr. Irena Šumi

Kontaktne ure predavanj:

40

Kontaktne ure seminar:

40

Kontaktne ure vaj:

20

Individualno delo študenta:

150

ECTS:

10

Stopnja:

Bolonjski magistrski študij

Semester:

Letni

Jezik:

Slovenski
 

Cilji in predmetno
specifične kompetence:

 • Razumevanje vpliva družbenih neenakosti na zdravje ljudi v globalni perspektivi.
 • Znanja in spretnosti za analizo potreb in načrtovanje ustreznih storitev na konkretnem področju zdravstva, javnega zdravja in na socialnem področju.
 • Razumevanje delovanja socialno-zdravstvenih institucij in izboljševanje institucionalnih praks.

Obvezna literatura:

 • Bywaters P, McLeod E, Napier L, eds. Social Work and Global Health Inequalities. Bristol: Polity Press; 2009.
 • Knežević Hočevar D. Idejno ozadje esencialističnih predstav o rodnosti v treh primerih presoj nacionalne populacije. Družboslovne razprave. 2003;19(43):29-46.
 • Knežević Hočevar D. Medijska govorica o nacionalni reprodukciji v postsocialistični Sloveniji. Teorija in praksa.2003;40(2):335-56.
 • Leskošek V. Družbene determinante zdravja: nabor kazalnikov za merjenje vpliva revščine na zdravje. Zdravstveno varstvo. 2012;51(1):21-32. Dostopno na: http://versita.metapress.com/content/8477546086660586/fulltext.pdf
 • Marmot MW, Richard G, eds. Social Determinants of Health. Oxford: University Press; 2006.
 • Sen KA. Ekonomija blaginje: izbrane razprave. Ljubljana: Založba /cf*; 2002.
 • Sevenhuijsen S, Švab A, Mesec P, eds. Labirinti skrbi. Pomen perspektive etike skrbi na socialno politiko. Ljubljana: Mirovni inštitut; 2003.
 • Stuckler D , Siege K, eds. Sick Societies. Responding to the Global Challenge of Cronic Disease. New York: Oxford Univ. Press; 2011.
 • Velasquez G. Se za farmacevtske raziskave pripravlja mednarodna pogodba? LE MONDE diplomatique. May 2013: 7.
 • Winter R, Munn-Giddings C. A Handbook for Action Research in Health and Social Care. London, New York: Routledge; 2001.
 • Zaviršek D. Starejše ženske in duševno zdravje : moč stereotipov v današnjih sistemih pomoči. In: Skela-Savič B, Hvalič Touzery S, Avberšek-Lužnik I, eds. Aktivno staranje kot multiprofesionalni izziv: zbornik prispevkov z recenzijo, Begunje, 17. oktober 2012. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice; 2012: 45-52.
 • Zaviršek D. Ženske in duševno zdravje: o novih kulturah skrbi. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo; 1994.
 • Aktualna literatura, ki se vsako leto spreminja in s katero so študentje seznanjeni na začetku predavanj
 • The literature will be changed and announced to the students at the beggining of the academic year.

Priporočljiva literatura:

/
 

Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Opravljeni pogoji za vpis v drugi letnik.

Metode ocenjevanja:

 • Aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih (25%)
 • Predstavitev seminarske naloge (40%)
 • Pisni izpit (35%)
   
 • Načini ocenjevanja se lahko po potrebi spreminjajo.

   

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja
Seminarji
Dialoško učenje
Terenske vaje
Izkustveno delo
Skupinske delavnice