Študijski program Fizioterapija (VS), ki ga je razvila Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), je osredotočen na kompetence diplomantov, ki so usklajene z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WF), ter v ospredje postavlja kakovost izvedbe študijskega programa, tesno povezanost izvedbe s kliničnimi okolji in družbeno odgovornost glede obsega izobraževanja. Diplomanti programa bodo prepoznani kot poklicno avtonomni strokovnjaki s širokim naborom zaposlitvenih možnosti v zdravstvu, sociali, gospodarstvu in na prostem trgu dela.

Študijski program daje bazična in strokovna znanja za doseganje poklicnih kompetenc. Študij vključuje aktualne obvezne in izbirne predmete. Izbirni predmeti so odziv na sodobne trende in potrebe v družbi, ki jim fizioterapija kot stroka mora slediti. Tako študijski program poudarja pridobivanje znanj in veščin na področjih promocije zdravja, preprečevanja in obvladovanja tako nalezljivih kot nenalezljivih kroničnih bolezni, dolgotrajne oskrbe, rehabilitacije, na dokazih podprte prakse, bio-psiho-socialnega modela obravnave idr. Ključne kompetence programa, ki se kot metoda dela uresničujejo skozi celoten študij so profesionalnost, kritično mišljenje, samo-refleksija, sporazumevanje, samostojnost, inovativnost, reševanje težav in vseživljenjsko učenje.

Program vnaša nov, sodoben pogled na delovanje in razvoj fizioterapije kot stroke in znanosti. Diplomant bo po zaključku študija sposoben delovati individualno ali v različnih timih na področju izvajanja in razvoja fizioterapije kot stroke, sposoben bo prepoznati različne potrebe po pripravi in izvedbi tako preventivnih, kurativnih, rehabilitacijskih kot vzdrževalnih programov ter aktivno delovati pri oblikovanju različnih strategij, priporočil, smernic in standardov v stroki. Diplomant bo razumel pomen izvajanja strokovne, varne, kakovostne in učinkovite fizioterapevtske obravnave v različnih delovnih okoljih, znal bo poiskati, prepoznati in kritično ovrednotiti znanstvene dokaze in prakse ter se bo zavedal nujnosti povezovanja, timskega dela in učinkovitega sporazumevanja. Sposoben bo izvedbe celostnega ocenjevanja zdravja posameznika od ocene funkcijskih in strukturnih okvar, oviranosti pri dejavnostih in sodelovanju ter strukturnih in osebnih dejavnikov, do kritičnega vrednotenja ugotovitev lastnih ocenjevanj in izidov obravnave. Diplomant bo sposoben skupnega načrtovanja obravnave s posameznikom, ob upoštevanju njegovih specifičnih potreb in okoliščin,  indikacij in kontraindikacij fizioterapevtskih postopkov v okviru svojih kompetenc ter na dokazih podprtih izsledkov znanosti in dobrih praks. Sposoben bo dokumentiranja funkcijskega stanja posameznika, pisnega in ustnega poročanja o rezultatih obravnave ter svetovanja. Sposoben bo  delovanja v smeri največje koristi za paciente ali druge uporabnike fizioterapevtskih storitev na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni ter se bo zavedal pomena  skrbi za učinkovit in kontinuiran lastni strokovni razvoj.