Informatika v zdravstvu
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
Letnik: 1. letnik
 
Informatika v zdravstvu

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
Izvajalci predmeta:
  •  izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
  • razumeti informatiko in računalništvo kot temelj sodobnega zdravstva;
  • razumeti tehnološke trende informacijske varnosti, socialnih medijev in bioinformatike za preoblikovanje proces v zdravstvu. 
 
Znanje in razumevanje:
  • razumejo pomen in vlogo informatike v zdravstvu;
  • znajo sodelovati pri prenovi proces v zdravstvu z namenom uvajanja sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije.
Obvezna literatura:
  • Hoyt, R.E., ed., 2014. Health informatics: Practical guide to healthcare and information technology professionals, 6th ed. S.l.: Informatics education. 
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
  • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
  • seminarska naloga z zagovorom (50%)
  • ustni izpit (50%)