Kakovost in varnost v zdravstvu in fizioterapiji
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Zdenka Kramar, pred.
Letnik: 1. ali 2. letnik
 
Kakovost in varnost v zdravstvu in fizioterapiji

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Zdenka Kramar, pred.
Izvajalci predmeta:
 •  Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni/Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu – sistemski in procesni pristop;
 • spozna delovanje mikrosistema v zdravstvu;
 • spozna pomen osredotočenje in opolnomočenje na paciente in svojce;
 • praktične metode in orodja za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave (Izboljševanje lastne zdravstvene prakse, varnostni pogovori/varnostne vizite, MM konference,..;
 • spozna pomen kulture varnosti in pomen poročanja varnostnih in drugih zapletov;
 • spozna vlogo fizioterapevta v procesu nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • spozna orodja za doseganje kakovosti in varnosti;
 • pozna pomen obvladovanja tveganja na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • spozna teoretične podlage za razumevanje profesionalne komunikacije na vseh ravneh (pacient, med poklicno komunikacijo);
 • pridobi znanja na področju vodenja in obvladovanja sistema ukrepanja;
 • spozna namen in način preverjanja zadovoljstva uporabnikov in pritožbene poti.
 
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti ter varnosti in kulture varnosti;
 • poznavanje in razumevanje sistemskega in procesnega načina dela za doseganje višje kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • poznavanje pomena sprememb na področju nenehnega izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • poznavanje delovanja mikrosistema;
 • poznavanje sodobnih pristopov pri osredotočenosti in opolnomočenja na pacienta in svojcev;
 • poznavanje orodij za doseganje višje kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • poznavanje in zavedanja tveganj v procesu zdravstvene oskrbe pacientov;
 • poznavanje pomena poročanja varnostnih in drugih zapletov;
 • pomen procesa vodenja ukrepov kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • poznavanje profesionalne komunikacije – pacient, med poklicna komunikacija;
 • poznavanje pacientovih pravic in pritožbenih poti.
Obvezna literatura:
 • Robida, A.,ed., 2006. Uvajanje izboljševanja kakovosti v bolnišnice: Ministrstvo za zdravje.
  Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_
  podrocja/zdravstveno_varstvo/kakovost/uvajanje_kakovosti_avg_2006/00_uvajanje_
  izboljsevanja_kakovosti_v_bolnisnice.pdf
 • Robida, A., 2009. Pot do odlične zdravstvene prakse. Vodnik za izboljševanje kakovosti in presojo lastne zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV.
 • Robida A. Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov. Sistematilna analiza globjih vzrokov za napake. Bled: Center za izboljševanje kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave, 2013.
 • Council of Europe, 2006. Recommendation Rec(2006)7 of the Committee of ministers to Member States on management of patient safety and prevention of adverse events in healthcare. Available at: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae8b5.
 • Ministrstvo za zdravje , 2010. Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/kakovost/nacionalna_strategija_
  kakov_in_varn_2010-2015/
  Nacionalna_strategija_kakovosti_in_varnosti_v_zdravstvu_2010-2015.pdf.
 • Luksemburška deklaracija o varnosti pacientov, 2005. Available at: http://www.eu2005.lu/eu/actuales/
 • Kersnik, J., 2010. Kakovost v zdravstvu. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine.
 • Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Uradni list Republike Slovenije št. 15/2008. Available at: http://www.uradni-list.si/
  1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455.
 • Luksemburška deklaracija o varnosti bolnika, 2005. Available at: http://www.szd.si/user_files/vsebina/Zdravniski_Vestnik/
  st5-7-8/st5-7-8-413- 414.htm. 3.
 • Ministrstvo za zdravje, 2006. Nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti v zdravstvu. 4. Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/
  zdravstveno_varstvo/kakovost/Nacionalne_usmeritve_za_razvoj_kakovosti_v_
  zdravstvu.pdf
 • Varnost pacientov, 2011. Available at: http://prosunt.si/varnostpacientov. 
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in opravljena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • seminarska naloga (20%)
 • pisni izpit (80%)