Komunikacija in supervizija v zdravstvu
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: dr. Vesna Čuk, viš. pred.
Letnik: 1. ali 2. letnik
 
Komunikacija in supervizija v zdravstvu

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: dr. Vesna Čuk, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 •  dr. Vesna Čuk, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • razume pomen in pridobijo temeljna znanja,ki omogočijo razvoj spretnosti za uporabo komunikacije in supervizije v klinični praksi in v zdravstvenem timu;
 • poznavanje in razumevanje vloge komunikacije pri delu; 
 • poznavanje in razumevanje temeljnih kompetenc za vzpostavljanje podporne terapevtske komunikacije; 
 • poznavanje in razumevanje metod in tehnik pogovora in refleksije z vodenjem in sodelovanjem v timu zdravstvenih delavcev. 
 • pridobiti sposobnost učinkovite in uspešne komunikacije v zdravstvu;
 • sposobnost primerne uporabe svetovalnih in komunikacijskih tehnik v zdravstvu za pomoč  pacientom;
 • sposobnost za prepoznavanje in reševanje  težave in stisk pri  podpornem komuniciranju s pacienti;
 • sposobnost prepoznavanja in obvladovanja problemov v komunikaciji z metodo supervizije v zdravstvu;
 • sposobnost prepoznavanja in reševanja konfliktnih situacij z uporabo metod supervizije v zdravstvu;
 • pridobiti sposobnost za uporabo edukativne in podporne vloge supervizije v timu;
 • razvoj kritičnega mišljenja;
 • razvoj sposobnosti podajanja refleksije v timu.
 
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje in  razumevanje osnovnih pojmov s področja procesa komunikacije in supervizije, teorije terapevtske komunikacije, teorij empatije in teorij medosebnega zaupanja; 
 • poznavanje ter razumevanje metod in tehnik  komunikacije in supervizije; 
 • poznavanje in razumevanje metod za obvladovanje konfliktnih situacij v zdravstvu s pomočjo supervizije;
 • poznavanje in razumevanje metode supervizije;
 • razumevanje kognitivnih, čustvenih in socialnih odzivov na psihične obremenitve v zdravstvu;
 • poznavanje tehnik supervizije pri obvladovanju  stresa in čustvenih obremenitev;
 • poznavanje in razumevanje vloge pomoči ter spreminjanja vedenja na področju zdravja;
 • razumevanje kliničnih problemov v komunikaciji in odnosi s pacienti in sodelavci; 
 • razvoj sposobnost za prenos in uporabo znanja v klinični praksi.
Obvezna literatura:
 • Jaques, D., 2001. Learning group work. London: Kogan Page.
 • Kobolt, A. & Žorga, S., 2000.  Supervizija. Proces razvoja in učenja v poklicu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
 • Kobolt, A., 2004. Metode in tehnike supervizije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Kobolt, A., 2010. Supervizija in koučing. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 • Lynch L., Hancox K., Hapell B. &, Parker, J., 2008. Clinical Supervision for Nurses. Oxford; Malden (MA): Wiley-Blackwell.
 • Servellen, van G., 2009. Communication Skills for the Health care Professional: Concepts, Practice, and Evidence. 2nd ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers. 
 • Rungapadiachy, M., 2003. Medosebna komunikacija v zdravstvu. Ljubljana: Educy. 
 • Ule, M., 2003. Spregledana razmerja. Maribor: Aristej.
 • Ule, M., 2005. Socialna psihologija. Ljubljana: FDV. 
 • Ule, M., 2009. Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana: FDV. 
 • Žorga, S., ed. 2002. Modeli in oblike supervizije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
 • Dodatna literatura po izbiri predavatelja 
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)