Metodika zdravstveno vzgojnega dela
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, viš. pred.
Letnik: 1. letnik
 
Metodika zdravstveno vzgojnega dela

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Mateja Bahun, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 •  Mateja Bahun, viš. pred.
 • Tanja Torkar, pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna  zdravstveno vzgojo kot metodo dela, njeno mesto v fizioterapiji in zdravstvenem sistemu;
 • pozna nivoje in področje delovanja in pristope v zdravstveni vzgoji;
 • seznani se z osnovami pedagogike z didaktiko ter andragogike, andragoškega ciklusa in svetovanja;
 • pozna teoretične pristope svetovanja, usmerjanja, spodbujanja in pomoči ljudem pri skrbi za ohranjanje zdravja in zdravega življenjskega sloga;
 • spozna pristope za poučevanje in usmerjanje pri spreminjanju življenjskega sloga in vzorcev zdravega obnašanja;
 • pridobi znanje o organizaciji, izvajanju in obstoječih programih zdravstvene vzgoje v sistemu zdravstvenega varstva;
 • zna prepoznati potrebe po specifičnih vsebinah zdravstvene vzgoje pri različnih ciljnih skupin;
 • zna glede na prepoznane potrebe pripraviti zdravstveno vzgojni program.
 • se nauči spretnosti in komunikacijskih veščin za praktično izvedbo zdravstveno vzgojnega programa.
 
Znanje in razumevanje:
 • študenti pridobijo spretnosti za izobraževanje usmerjanje in spodbujanje posameznikov, družin in/ali skupnosti k zdravemu načinu življenja in skrbi za svoje zdravje;
 • študenti razumejo pomen integracije zdravstvene vzgoje in v sistem zdravstva in življenja ljudi;
 • spodbujajo zdrave življenjske navade, preventivne ukrepe in skrb za lastno zdravje;
 • znajo krepiti zdravo obnašanje za izboljšanje vedenjskih vzorcev in spremembe življenjskega sloga;
 • znajo nuditi podporo, usmerjanje in razumevanje procesa spreminjanja življenjskega sloga.
Obvezna literatura:
 • Hoyer, S., 2005. Pristopi in metode v zdravstveni vzgoji. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.
 • Innstrand, S.T., eds., 2012. Health promotion - Theory and Practice. Trondheim: Research Center for Health Promotion and Resources. Available at: https://www.ntnu.edu/documents/16848459/0/Health+Promotion+-+Theory+and+Practice.pdf
 • Jank, W. & Meyer, H., 2006. Didaktični modeli. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Zurc, J., Torkar, T., Bahun, M. & Ramšak-Pajk, J., 2010. Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja. In: B. Skela-Savič, et al., eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 52-71.
 • Kiger, M.A., 2004. Teaching for health. London: Elsevier.
 • Zurc, J., 2010. Človekovo zdravje in razvoj. In: B. Skela-Savič, et al., eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, pp. 40-51.
 • Mavilee, J.A. & Huerta, C.G., 2007. Health promotion in nursing. New York: Thomson Delmar Learning. 
 • Payne, S. & Walker, J., 2002. Psihologija v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy.
 • Kristančič, A., 1995. Svetovanje in komuniciranje. Ljubljana: Združenje svetovalnih delavcev Slovenije.
 • Ule, M., 2009. Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju, opravljena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • priprava in izvedba zdravstveno vzgojnega projekta (20%)