Nemški jezik
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
 doc. dr. Emira Premrov
Letnik: 1. letnik
 
Fizioterapija starejših in kronično bolnih

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
 doc. dr. Emira Premrov
Izvajalci predmeta:
 •  doc. dr. Emira Premrov
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobi temeljna znanja s področij stroke v nemškem jeziku;
 • razume obravnavano tematiko v nemškem jeziku;
 • izboljšuje ustno in pisno komunikacijo.

Znanje in razumevanje:
 • osvajanje aktivnih in pasivnih spretnosti;
 • komunikacija s pacientom;
 • poznavanje strokovnega besedišča;
 • razvijanje spretnosti prevajanja s pomočjo slovarjev in medmrežja;
 • sposobnost prenosa pridobljenega strokovnega znanja v tujem jeziku v prakso. 
Obvezna literatura:
Firnhaber- Sensen, U., Rodi, M., 2017. Deutsch im Krankenhaus Neu: Lehr- und Arbeitsbuch. Stuttgart: Klett.
Interno študijsko gradivo / Internal study material
Slovnice, slovarji / Grammar books, handbooks and dictionaries 
Strokovni časopisi v tujem jeziku / Periodicals in foreign language
Reimann, M., 2007.  Grundstufen-Grammatik. Ismaning: Huber Verlag.
 
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:

Pogoj za pristop k ustnem izpitu je pozitivno opravljen pisni izpit.

Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50%)
 • ustni izpit (500%)