Sociologija zdravja in bolezni ter multikulturnost
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Katja Pesjak
Letnik: 2. letnik
 
Sociologija zdravja in bolezni ter multikulturnost

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Katja Pesjak
Izvajalci predmeta:
 •  doc. dr. Katja Pesjak
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • razumel sodobne paradigme in koncepte o zdravju in boleznih;  
 • osvojil znanja o dejavnikih zdravja;
 • pridobil slovensko, evropsko in globalno dimenzijo neenakosti v zdravju;
 • razumel pomen multikulturnih kompetenc in lastne kulturne pristranskosti;
 • osvojil družbeno pogojena znanja, ki bodo pripomogla k boljši komunikaciji s pacienti in njihovimi družinami.
 
Znanje in razumevanje:
 • razumevanje družbene določenosti zdravja in bolezni;
 • razumevanje socialnopsiholoških in globalnih dejavnikov zdravja in bolezni;
 • razumevanje pomena multikulturnih kompetenc v zdravstveni negi;
 • razumevanje posledic predsodkov in stereotipov za kakovost zdravstvene nege.
Obvezna literatura:
 • Lipovec Čebron, U., ed., 2016. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.  Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prirocnik_kulturne_kompetence_2016.pdf
 • Ule, M., 2009. Spregledana razmerja. O družbenih vidikih sodobne medicine. Maribor: Aristej. 
 • Denny, E. & Earle, S., 2010.  Sociology for nurses. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.
 • Hvalič Touzery, S., 2014. Kulturne kompetence medicinskih sester kot dejavnik kakovosti oskrbe pacientov. In: S. Pivač, et al., eds. 8. šola za klinične mentorje. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja: zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 46-55.
Priporočljiva literatura:
 • Klemenc-Ketiš, Z., 2009. Medikalizacija. Učno gradivo za 26. učne delavnice za zdravnike družinske medicine. Družinska medicina,7, suplement 4. Available at: http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Medikalizacija.pdf
 • White, K., 2009. An Introduction to the Sociology of Health and Illness. 2nd ed. London: Sage.
 • Kamin, T., 2006. Zdravje na barikadah : dileme promocije zdravja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Available at: http://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/188.pdf 
 • Buzeti, T., et al., eds., 2011. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje. Available at: http://czr.si/files/neenakosti_v_zdravju_v_sloveniji_615.pdf
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju, opravljena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50%)
 • seminarska naloga (50%)