Fizioterapija pri motnjah funkcije medeničnega dna
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: doc. dr. Darija Šćepanović
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Fizioterapija pri motnjah funkcije medeničnega dna

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: doc. dr. Darija Šćepanović
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Darija Šćepanović
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pozna in razume osnovne oblike disfunkcije medeničnega dna;
 • pozna in razume osnovne sodobnih konceptov in metod fizioterapije za preprečevanje nastanka motenj funkcije medeničnega dna ter zmanjševanje oziroma odpravljanje posameznih motenj; 
 • bo sposoben razložiti osnove ocenjevalnih postopkov fizioterapevtskega pregleda posameznika z disfunkcijo medeničnega dna;
 • bo sposoben razložiti temeljna načela fizioterapevtskega zdravljenja v luči patofizioloških dogajanj in simptomatike pri različni oblikah disfunkcije medeničnega dna;
 • bo razumel in znal uporabiti fizioterapevtske metode, pristope in koncepte po načelih z raziskavami podprte klinične prakse;
 • bo sposoben samostojno izbrati in izvajati osnovne terapevtske postopke ter bo razumel osnove specializiranih metod in tehnik pri posameznih motnjah funkcije medeničnega dna;
 • bo pridobil sposobnost sodelovanja, sporazumevanja, dokumentiranja in sporočanja informacij, zamisli, problemov ter rešitev z drugimi zdravstvenimi delavci, pa tudi z nepoznavalci;
 • bo pridobil sposobnost vedenja skladno z načeli Kodeksa etike fizioterapevtov Slovenije in najpomembnejših določb mednarodnega humanitarnega prava. 
 
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje značilnosti posameznih motenj medeničnega dna;
 • vloge sodobnih metod in tehnik pri zdravljenju in preprečevanju njihovega ponovnega nastanka;
 • poznavanje indikacij, kontraindikacij in omejitev;
 • povezovati predhodno pridobljeno znanje in spretnosti iz fizioterapevtskih in kliničnih predmetov z znanjem iz predmeta fizioterapija pri motnjah funkcije medeničnega dna;
 • razumevanje in samostojna uporaba z raziskavami podprtih metod, pristopov in konceptov sodobne fizioterapije pri svetovanju ter načrtovanju in izvajanju terapevtske obravnave različnih motenj funkcije medeničnega dna;
 • razumevanje vloge drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki so vključeni v obravnavo motenj funkcije medeničnega dna na različnih ravneh zdravstvenega varstva;
 • uporaba veščin in spretnosti pri izvajanju ocenjevalnih metod ter metod obravnave v fizioterapiji;
 • uporaba argumentiranega razpravljanja in reševanja strokovnih vprašanj pri posameznih primerih fizioterapevtske obravnave motenj funkcije medeničnega dna.
Obvezna literatura:
 • Laycock, J. & Haslam J. ed., 2002. Therapeutic management of incontinence and pelvic pain. Pelvic organ disorders. London: Springer-Verlag London Limited. 
 • Women's Health and Fitness Guide, 2006. Champaign [etc.]: Human Kinetics.
 • Bø, K., Berghmans, B., Mørkved, S. & Van Kampen, M., eds., 2015. Evidence-based physical therapy for the pelvic floor: Bridging science and clinical practice. Edinburgh (etc.): Churchill Livingstone Elsevier.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • kolokvij (20%)
 • pisni izpit (80%)