Fizioterapija v športu in športna rehabilitacija
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: doc. dr. Eva Uršej
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Fizioterapija v športu in športna rehabilitacija

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: doc. dr. Eva Uršeja
Nosilec predmeta:  
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Eva Uršej
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Cilj predmeta je študentom predstaviti značilnosti posameznih športov, načrtovanje trenažnega procesa in njegove obremenitve v posamezni fazi. Predmet je oblikovan tako, da pri študentih razvije povezovanje znanja o različnih metodah in tehnikah fizioterapije v športu in znanje o pravilni uporabi le-teh. Študenti bodo zmožni razumeti posebnosti v rehabilitaciji športnikov.

 
Študenti bodo zmožni:
 • Razlikovati med športi in poznati njihove posebnosti;
 • Osnovnega načrtovanja trenažnega procesa (mikro in makro cikli), poznati pomen vključevanja fizioterapevta v posamezni fazi;
 • Uporabljati različne metode in tehnike fizioterapije v športu;
 • Razumeti zakonitosti in posebnosti rehabilitacije v športu.
Obvezna literatura:
 • Khan, K. & Brukner, P., 2011. Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine. Sydney [etc.]: McGraw-Hill.
 • Kolt, G.S. & Snyder-Mackler, L., 2007. Physical Therapies in Sport and Exercise. Churchill Livingstone: Elsevier.
 • Madden, C.C., 2010. Netter's Sports Medicine. Philadelphia: Saunders/Elsevier.
 • Ustrezni znanstveni članki iz znanstvenih revij (po dogovoru z nosilcem oz. posameznimi izvajalci)
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • ocena pisnega izpita (60%)
 • ocena projektne naloge (40%)
Obe delni oceni morata biti pozitivni.