Fizioterapija za zdravo in varno delo
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Fizioterapija za zdravo in varno delo

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 •  Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • bodo spoznali temelje ergonomije, obremenitve in obremenjenosti pri delu in postali vešči, kako uporabiti ergonomska načela v praksi pri različnih skupinah ljudi v različnih delovnih okoljih/na delovnih mestih;
 • bodo spoznali dejavnike tveganja za razvoj bolezni in poškodb pri delu vključno z mišično skeletnimi boleznimi in motnjami povezanimi z delom;
 • bodo znali z ustreznimi fizioterapevtskimi pristopi ter aktivnostmi analizirati, oceniti tveganja in optimizirati konkretno delovno okolje/delovno mesto;
 • bodo znali analizirati stanje zdravja in oceniti potrebe po promociji zdravja pri delu;
 • bodo znali promovirati zdravje, telesno dejavnost in preprečevati statične drže, mišično skeletne bolezni, motnje in poškodbe zaradi dela; 
 • razvili stalno refleksijo svojega dela, osebnostna rast in strokovno usposabljanje.
 
Znanje in razumevanje:
 • pozna temelje ergonomije, ergonomska načela, obremenitve in obremenjenosti pri delu ter vrste, metode in tehnike oblikovanja dela in delovnega okolja, vključno z oceno tveganja;
 • pozna dejavnike tveganja za razvoj bolezni in poškodb pri delu vključno z mišično skeletnimi boleznimi in motnjami povezanimi z delom;
 • pozna ustrezne fizioterapevtske pristope ter aktivnosti za analizo, oceno in optimizacijo konkretnega delovnega okolja/delovnega mesta;
 • pozna pristope za analizo stanja zdravja in oceno potreb po promociji zdravja pri delu;
 • pozna ukrepe za promocijo zdravja, telesne dejavnosti in preprečevanje statičnih drž, mišično skeletnih bolezni, motenj in poškodb zaradi dela; 
 • analizira različne strokovne in z dokazi podprte dejavnosti za varno in zdravo delo z vidika fizioterapije; 
 • zna uporabiti pridobljeno znanje pri promocijskem, ergonomskem ali vzgojnem delovanju za določeno skupino v konkretnem delovnem okolju oziroma za konkretno delovno mesto; 
 • uporabi znanje evalvacije, načrtovanja in implementacije ukrepov in aktivnosti tudi pri drugih predmetih in pri bodočem delu s katerokoli skupino v delovnem ali drugem okolju.
Obvezna literatura:
 • Balantič, Z., Polajnar, A. & Jevšnik, S., 2016. Ergonomija v teoriji in praksi: znanstvena monografija.  Ljubljana:
  Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Levovnik, D., 2014. Ergonomija. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije.
  Available at: http://www.sops.si/wp-content/uploads/2014/05/Ergonomija.pdf 
 • Miklič Milek, D., Udrih Lazar, T., eds. 2016. Čili za delo: Učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana:
  Univerzitetni klinični center Ljubljana: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.
 • Kuzma, V., Josič, R., Renar, J., Ožbot, S., Fabijan, J., Komač, O. & Backović Juričan, A., 2016.  Absentizem v
  gradbenih dejavnostih zaradi mišično-kostnih obolenj in priporočila za izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu. Ljubljana: GZS ZGIGM, SDGD Slovenije, Zbornica VZD. Available at: https://www.gzs.si/Portals/Panoga-radbenistvo/gradim%20zdravo%202015%202016%20publikacija%20absentizem%20v%20gradbenih%20dejavnostih.pdf
 • Smernice za promocijo zdravja  na delovnem mestu, 2015. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje: Direktorat za javno zdravje.
  Available at: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2015/zdr_na_del
  _mestu/Smernice_promocija_
  zdravja_na_delovnem_mestu-marec_2015.pdf
 • Petruša, L. & Remec, M., 2010. V zdravju je moč: veselo na delo. Promocija zdravja in telesne dejavnosti na
  delovnem mestu. Koper: Zavod za zdravstveno varstvo Koper. 
 • Backović Juričan, A. & Janežič, M., 2010. Priporočila za promocijo telesne dejavnosti v delovnem okolju. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja. Available at: https://www.gzs.si/pripone/Priporocila_delovno%20okolje.pdf
 • Teržan, M., & Žebovec, S., 2005. Praktične smernice za varno premeščanje bremen. Ljubljana: Zavod za varstvo pri delu. 
 • Stergar, E., & Urdih Lazar, T., eds., 2006. Zdravi delavci v zdravih organizacijah: Čili za delo. Ljubljana: Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa. Available at: http://www.cilizadelo.si/e_files/content/CiliZaDelo_Knjizica.pdf
 • Dodič Fikfak, M. & Černivec, R., 2009. Verifikacija poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji I. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa.
 • Dodič Fikfak, M. & Černivec, R., eds., 2014. Verifikacija poklicnih bolezni v Republiki Sloveniji II. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana: Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
 • Luttmann, A., et al., 2003. Preventing musculoskeletal disorders in the workplace. Protecting Workers' - Health Series No 5. Geneva: World Health Organization. Available at: http://www.who.int/occupational_health/publications/en/oehmsd3.pdf. 
 • Walters, D., & Nichols, T., eds., 2009. Worplace Health and Safety: International Perspectives on Worker Representation. New York: Palgrave Macmillan.
 • Palmer, T.K., ed., 2007. Fitness for Work: The Medical Aspects. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.
 • Lissner, L., 2009. Assessment, elimination and substantial reduction of occupational risks: Working environment information. Luwemburg: European Agency for Safety and Health at Work. Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/TEWE09001ENC
 • Backović Juričan, A., 2017. Priporočila za promocijo telesne dejavnosti in preprečevanje sedenja na delovnem mestu. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje & Gospodarska zbornica Slovenije. (V pripravi).  
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • projektna naloga (40%)
 • pisni izpit (60%)