Osnove kineziologije
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: doc. dr. Mitja Gerževič
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Osnove kineziologije

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta:
doc. dr. Mitja Gerževič
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Mitja Gerževič
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pridobitev osnovnih znanj za identifikacijo, uporabo in analizo na področju kineziološke znanosti kot podlage spremljanju in razumevanju vloge, ki jo ima gibalna/športna aktivnost v življenju posameznika in družbe;
 • seznanitev z osnovnimi spoznanji kineziologije na področju načrtovanja, vodenja in nadzora sistema gibalne/športne vadbe z usposobitvijo za prenos teh znanj na področje fizioterapije;
 • pridobitev znanj s področja kineziološke znanosti za razumevanje soodvisnosti telesne in psihične priprave, skozi teoretične koncepte in modele različnih transformacijskih procesov;
 • sposobnost iskanja novih dejstev, njihove interpretacije in integracije v kontekst študija;
 • sposobnost prepoznavati in preučevati posledice interakcije okolja in človeka in preventivno delovanje s ciljem trajnostnega razvoja.
 
Znanje in razumevanje:
 • analizirati in oceniti pomen in vlogo kineziologije na področju fizioterapije;
 • razumeti vlogo in pomen ter povezanost gibalne/športne dejavnosti z različnimi dejavniki in vzvodi razvoja posameznika in družbe;
 • osnovne regulativne procese v psihomotoričnem učenju in posebnosti gibalnega obnašanja;
 • vrednotiti zakonitosti sodobnega pristopa h gibalni/športni aktivnosti in izhodišča sistema športne vadbe;
 • vrednotiti in uporabiti, zase in za druge, kineziologijo kot dejavnik kakovosti življenja (na področju preventive, identifikacije, kreativnosti, terapije, rehabilitacije, ...).
Obvezna literatura:
 •  
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)