Rehabilitacija oseb s posebnimi potrebami
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Rehabilitacija oseb s posebnimi potrebami

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • je sposoben oceniti stanje invalida in osebe s posebnimi potrebami, izpostaviti sposobnosti in težave, postaviti si cilje nevrofizioterapevtske obravnave in izpeljati fizioterapevtske postopke;
 • je sposoben ustreznega pristopa in komunikacije z osebo s posebnimi potrebami;
 • zna izvajati vse metode in tehnike, ki se uporabljajo v fizioterapiji, glede na stanje osebe s posebnimi potrebami;
 • s fizioterapevtskega vidika zna kritično ocenjevati rezultate svojega dela;
 • spozna vlogo tima v zdravstvu ter mesto in vlogo fizioterapevta v njem. 
 
Znanje in razumevanje:
 • osvoji znanja in spretnosti, potrebne za načrtovanje in programiranje fizioterapevtskega procesa, rehabilitacije ter izbiro in uporabo specifičnih nevrofizioterapevtskih konceptov v skladu s potrebami oseb s posebnimi potrebami;
 • zna razložiti postopke metod in tehnik nevrofizioterapije ter dejavnike, ki vplivajo na kakovost njihove izvedbe;
 • razume različne medsebojne povezave med nivoji CŽS in PŽS;
 • spozna osnovne značilnosti razvoja človeškega gibanja in motoričnega razvoja;
 • razume koncept motoričnega učenja;
 • prepozna koristnost uporabe osnovnih konceptov razvojno nevrološke obravnave (RNO), Vojte in PNF ter kombinacijo nevrofizioterapevtskih konceptov pri hipoterapiji;
 • razume nevrološke mehanizme kontrole normalnega gibanja pri ocenjevanju in obravnavi gibalnih motenj, ki so posledica poškodb ali bolezni CŽS;
 • pridobi osnovne Nevrofizioterapevtske spretnosti za obravnavo nevroloških pacientov;
 • zna uporabiti nevrofizoterapevtsko tehnološko opremo v praksi za izvajanje metod in tehnik nevrofizioterapije;
 • kritično ovrednoti skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem;
 • sposoben je ustreznega pristopa in komunikacije z osebo s posebnimi potrebami.
Obvezna literatura:
 • Maček, Z. & Grozdek, G., 1999. Mjerenja i dokumentacija u neurološkoj fizioterapiji. Zbornik radova: 1. Tematska konferencija HUF-a. Fizioterapija, god. 3 Suppl.2. pp. 123 - 125.
 • Grozdek, G. & Maček, Z., 1995. Osnove Bobath koncepcije – Interna skripta za študente 2. letnika smeri fizioterapije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Rota-Čeprnja, A., 2005. Rehabilitacija u dječjoj dobi. Učni teksti. Split: Medicinski fakultet u Splitu.
Priporočljiva literatura:
 • Adler, S.S., Beckers, D. & Buck, M., 2008. PNF in practice: an illustrated guide. 3rd ed. Heidelberg: Springer.
 • Blanche, E.I., Botticelli, T.M. & Hallway, M.K., 1995. Combining Neurodevelopmental Treatment and sensory integration principles an approach to pediatric therapy. Therapy Skill Builders.
 • Bly, L. & Whiteside, A., 2000. Facilitation techniques based on NDT principles. Therapy Skill Builders. 
 • Bly, L. & Whiteside, A., 1999. Baby treatment based on NDT principles. Therapy Skill Builders.
 • Bly, L., 2003. Motor Skill acquisition check list. Therapy Skill Builders.
 • Bly, L. & Beeler, L., 2011. Components of typical and atypical motor development. Therapy Skill Builders.

  1.    Shepherd, R.B. (1997). Physioteraphy in pediatrics. (3th ed.). Oxford.
  2.    Bernhard Bainbridge, D. (2007). FUNfitness screening event by American Physical Therapy Association for Special Olimpics Healthy Athletes,  http://media.specialolympics.org/soi/files/healthy-thletes/FUN_fitness_manual.pdf
  3.    Best, S.J. (2005). Cerebral Palsy. Teaching individuals with physical or multiple disabilities. (5th ed.).Upper Saddle River, New York, Prentice Hall.
  4.    Finnie, N.R. (2008). Handling the young children with cerebral palsy at home. (4th ed). Oxford.
   
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)