Rehabilitacija invalidnih oseb z motnjami v razvoju
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, pred.
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Rehabilitacija invalidnih oseb z motnjami v razvoju

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, pred.
Izvajalci predmeta:
 •  dr. Monika Zadnikar, pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • je sposoben oceniti stanje invalida in osebe s posebnimi potrebami, izpostaviti sposobnosti in težave, postaviti si cilje nevrofizioterapevtske obravnave in izpeljati fizioterapevtske postopke;
 • je sposoben ustreznega pristopa in komunikacije z osebo s posebnimi potrebami;
 • zna izvajati vse metode in tehnike, ki se uporabljajo v fizioterapiji, glede na stanje osebe s posebnimi potrebami;
 • s fizioterapevtskega vidika zna kritično ocenjevati rezultate svojega dela;
 • spozna vlogo tima v zdravstvu ter mesto in vlogo fizioterapevta v njem. 
 
Znanje in razumevanje:
 • osvoji znanja in spretnosti, potrebne za načrtovanje in programiranje fizioterapevtskega procesa, rehabilitacije ter izbiro in uporabo specifičnih nevrofizioterapevtskih konceptov v skladu s potrebami oseb s posebnimi potrebami;
 • zna razložiti postopke metod in tehnik nevrofizioterapije ter dejavnike, ki vplivajo na kakovost njihove izvedbe;
 • razume različne medsebojne povezave med nivoji CŽS in PŽS;
 • spozna osnovne značilnosti razvoja človeškega gibanja in motoričnega razvoja;
 • razume koncept motoričnega učenja;
 • prepozna koristnost uporabe osnovnih konceptov razvojno nevrološke obravnave (RNO), Vojte in PNF ter kombinacijo nevrofizioterapevtskih konceptov pri hipoterapiji;
 • razume nevrološke mehanizme kontrole normalnega gibanja pri ocenjevanju in obravnavi gibalnih motenj, ki so posledica poškodb ali bolezni CŽS;
 • pridobi osnovne Nevrofizioterapevtske spretnosti za obravnavo nevroloških pacientov;
 • zna uporabiti nevrofizoterapevtsko tehnološko opremo v praksi za izvajanje metod in tehnik nevrofizioterapije;
 • kritično ovrednoti skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem;
 • sposoben je ustreznega pristopa in komunikacije z osebo s posebnimi potrebami.
Obvezna literatura:
 • Maček, Z. & Grozdek, G., 1999. Mjerenja i dokumentacija u neurološkoj fizioterapiji. Zbornik radova: 1. Tematska konferencija HUF-a. Fizioterapija, god. 3 Suppl.2. pp. 123 - 125.
 • Grozdek, G. & Maček, Z., 1995. Osnove Bobath koncepcije – Interna skripta za študente 2. letnika smeri fizioterapije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • Rota-Čeprnja, A., 2005. Rehabilitacija u dječjoj dobi. Učni teksti. Split: Medicinski fakultet u Splitu.
Priporočljiva literatura:
 • Adler, S.S., Beckers, D. & Buck, M., 2008. PNF in practice: an illustrated guide. 3rd ed. Heidelberg: Springer.
 • Blanche, E.I., Botticelli, T.M. & Hallway, M.K., 1995. Combining Neurodevelopmental Treatment and sensory integration principles an approach to pediatric therapy. Therapy Skill Builders.
 • Bly, L. & Whiteside, A., 2000. Facilitation techniques based on NDT principles. Therapy Skill Builders. 
 • Bly, L. & Whiteside, A., 1999. Baby treatment based on NDT principles. Therapy Skill Builders.
 • Bly, L., 2003. Motor Skill acquisition check list. Therapy Skill Builders.
 • Bly, L. & Beeler, L., 2011. Components of typical and atypical motor development. Therapy Skill Builders.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)