Rehabilitacija roke
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: dr. Maja Frangež, pred.
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Rehabilitacija roke

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: dr. Maja Frangež, pred.
Izvajalci predmeta:
 •  dr. Maja Frangež, pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • zna oceniti stanje pacienta in pripraviti program fizioterapije pri pacientih po akutnih ali preobremenitvenih poškodbah v predelu zgornjega uda;
 • zna izbrati ustrezno metodo in tehniko fizioterapije pri poškodbah zgornjih udov;
 • nauči se timskega dela pri obravnavi pacientov s poškodbami ali okvarami v področju zgornjih udov in se seznani z delom fizioterapevta in ostalih članov tima (delovni terapevt, psiholog, specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, kirurg) pri obravnavi pacientov.
 
Znanje in razumevanje:
 • zna samostojno prepoznati in oceniti klinično in funkcionalno stanje pacienta s poškodbami v področju zgornjih udov in načrtuje cilje in program fizioterapevtske obravnave;
 • zna uporabiti ustrezne metode in tehnike fizioterapije glede na stanje pacienta.
Obvezna literatura:
 • Dolšek, F., 1991. Funkcionalna anatomija roke. Novo mesto: Krka.
 • Clark, G.L., ed.,  ur., 1997. Hand rehabilitation: a practical guide. 2nd ed. New York [etc.]: Churchill Livingstone.
 • Skirven, T.M., 2011. Rehabilitation of the hand and upper extremity. 6th ed. S.l.: s.n.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)