Skupinska vadba in fitnes
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: doc. dr. Darija Šćepanović
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Skupinska vadba in fitnes

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: doc. dr. Darija Šćepanović
Izvajalci predmeta:
 •  doc. dr. Eva Uršej
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • je sposoben sestaviti in ustrezno načrtovati posamezno vadbeno enoto;
 • razume pomen ogrevanja, glavnega dela in zaključnega dela vadbene enote;
 • razume razliko med fitnesom in skupinskimi vadbami;
 • zna sestaviti načrt vadbe (skupinske ali individualne v fitnesu) glede na želeni cilj;
 • zna z ustreznimi metodičnimi postopki voditi različne oblike vadbe;
 • zna razlikovati vadbo pri različnih specifičnih populacijah (nosečnice, ženske po porodu, priprava na operativni poseg,...);
 • zna in razume zakonitosti procesa športne vadbe in vpliva le-te na spreminjanje psihomotoričnih sposobnosti.
 
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje odziva organizma na proces športne vadbe pri različnih specifičnih populacijah (kronični bolniki, nosečnice, ženske po porodu,...);
 • pomen načrtovanja skupinske vadbe in individualne vadbe v fitnesu;
 • postavljanje ciljev vadbe in preverjanje učinkovitosti vadbe;
 • ustrezno vodenje skupinskih in individualnih vadb.
Obvezna literatura:
 • ACSM's Resources for the Group Exercise Instructor, 2011. Lippincott Williams and Wilkins.
 • ACSM’s Foundations of Strength Training and Conditioning, 2011. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 
 • Kennedy-Armbruster, C. & Yoke, M., 2014. Methods of Group Exercise Instruction – 3rd ed. Human Kinetics.
 • Ustrezni znanstveni članki iz znanstvenih revij (po dogovoru z nosilcem oz. posameznimi izvajalci).
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)