Velnes in velneška dejavnost
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: mag. Slavka Gojčič, viš. pred.
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Velnes in velneška dejavnost

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: mag. Slavka Gojčič, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 •  mag. Slavka Gojčič, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • zavedanje pomena in vloge velnesa kot zdravega celostenga življenjskega sloga;
 • zavedanje pomena in vloge velneške dejavnosti v skrbi za preventivno skrb za zdravje;
 • poznavanje in razumevanje temeljnih pojmov in elementov s področja velneškega turizma;
 • zavedanje pomena in vloge velneškega in zdraviliškega turizma v slovenskem in svetovnem gospodarstvu;
 • poznavanje trendov, smeri in usmeritev na področju velnesa kot zdravega življenjskega sloga;
 • poznavanje trendov, smeri in usmeritev na področju velneške dejavnosti;
 • poznavanje trendov, smeri in usmeritev na področju velneškega in preventivnega zdraviliškega turizma.

Znanje in razumevanje:
 • spoznali principe zdravega življenjskega sloga velnesa kot celostne življenjske filozofije za udejanjanje v lastnem življenju;
 • spoznali in razumeli pomen trendov in usmeritev na področju velneške dejavnosti;
 • spoznali in razumeli pomen trendov in usmeritev na področju velneškega turizma in preventivnega zdraviliškega turizma.
Obvezna literatura:
 • Gojčič, S. Promocija zdravja, velnes in velneška dejavnost, študijsko gradivo, FZAB
Priporočljiva literatura:
 • Chalupa, M., 2001. Warum is wellness wichtig? Dunaj: WUV-Universitätsverlag.
 • Dunn, H.L., 1961. High- lewel Wellness. Virginia: R.W. Beatty.
 • Gallup, J.W., 1999. Wellness center.  S.l.: John Wiley & Sons, Inc.
 • Gojčič, S., 2005. Wellness – zdrav način življenja, nova zvrst v turizmu. Ljubljana: GV, Založba.
 • Gojčič, S., 2011. Trendi v vlneškem in ekološkem turizmu. Celje: Fakulteta za komercialne poslovne vede. 
 • Gojčič, S., 2015. Velnes in velneški turizem. Bled: VSGT Bled, študijsko gradivo.
 • Hertel, L. 2003. Der Hoesch wellness Guide. Düseldorf: Vehling-Verlag.
 • Illing, K., 2002. Time for soul and self: Travel Industry in the field of relaxation and mental fitness. TDC Berlin.
 • Kaufmann, E.L. 1999. Wellness – Tourismus: Doktorska disertacija. Bern: Forschungsinstitut fur Freizeit und Tourismus der Universität.
 • Smith, M. & Puczko, L., 2009. Health and Wellness tourism. S.l.: Elsevier Ltd.
 • Smith, M. & Puczko, L., 2014. Health, Tourism and hospitality. London, New York: Routledge.
 • Travis, J.W. & Ryan, R.S., 2004. The Velness Workbook. Berkeley: Celestial Arts.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)