Zdrav življenjski slog
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
 
Letnik: 2. ali 3. letnik
 
Fizioterapija starejših in kronično bolnih

Kontaktne ure predavanja: 20
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
 
Izvajalci predmeta:
 • Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • obvlada načela zdrave, varne, uravnotežene prehrane, vključno z načeli planiranja prehrane ter oceniti prehranske navade  posameznika; 
 • obvlada načela zdrave, varne in uravnotežene telesne dejavnosti, poznati nevarnosti sedečega vedenja, vključno z načeli planiranja aktivnega življenjskega sloga in preprečevanja sedenja ter oceniti raven  telesne dejavnosti in količino sedenja posameznika;
 • obvlada pomen počitka, spanja in regeneracije; 
 • obvlada osnovna načela za krepitev duševnega zdravja in načine spoprijemanja s stresom, vključno z načeli planiranja obvladovanja stresa ter oceno stanja stresa posameznika;
 • obvlada načela manj tveganega pitja alkohola, poznati nevarnosti tveganega in škodljivega pitja alkohola (T&ŠpA), poznati osnovna načela obravnave T&ŠpA in virov pomoči v primeru težav z alkoholom; 
 • obvlada pomen opuščanja kajenja za zdravje človeka, seznanitev in osnovne strategije za spopadanje z abstinenčnim sindromom v procesu opuščanja kajenja, poznavanje nacionalnih preventivnih programov za opuščanje kajenja;
 
Znanje in razumevanje:
 • zna oceniti življenjski slog posameznika, nudi osnovno svetovanje za spremembo življenjskega sloga ter izdela načrt zdravega življenjskega sloga. 
Obvezna literatura:
 • Hlastan Ribič, C., 2009. Zdrava prehrana: Skripta za študente medicine. 
 • Ministrstvo za zdravje, 2004. Referenčne vrednosti za vnos hranil. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • Maučec Zakotnik, J., Backović Juričan, A., Verdnik, M., Hlastan Ribič, C., Jelenc, A., Knific, T. & Djomba, J.K., 2016. Z gibanjem do zdravja. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at:http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/z_gibanjem_do_zdravja_2016.pdf
 • Knific, T., Backović Juričan, A., Djomba, J.K., Zupančič Tisovec, B., Šćepanović, D. & Petrič, M., 2016. Gibam se: delovni zvezek za udeležence delavnice: z vztrajnostjo in ozaveščenostjo skupaj do boljšega zdravja. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Dostopno na: http://www.skupajzazdravje.si/media/delovni.zvezek_gibam.se.pdf
 • Australian Government: Department for Health, 2014. Make your Move- Sit Less, Be Active for Life. Commonwelth of Australia. Available at: http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-phys-act-guidelines/$File/Brochures_PAG_5-12yrs.pdf
 • Katzmarzyk, P.T., Church, T.S., Craig, C.L. & Bouchard, C., 2009. Sitting Time and Mortality from all Causes, Cardiovascular Disease, and Cancer. Med Sci Sports Exerc, 41(5), pp. 998-1005.
 • British Heart Foundation National Centre for Physical Activity and Health, 2012. Sedentary behaviour: evidence briefing. S.l.: Loughborough University. 
 • Maučec Zakotnik, J., Tomšič, S., Kofol Bric, T., Korošec, A. & Zaletel Kragelj, L., 2012. Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije – Trendi v raziskavah CINDI 2001–2004–2008. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/zdravje_in_vedenjski_slog_prebivalcev_slo_2011-2004-2008.pdf
 • World Health Organization, 2010. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: World Health Organization. Available at: http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/
 • Bouchard, C., Blair, S.N. & Haskell, W.L., 2006. Physical Activity and Health. USA: Human Kinetics.
 • Dernovšek, M.Z., Gorenc, M. & Jeriček Klanšček, H., 2006. Ko te strese stres. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja. Available at: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/ko_te_strese_stres.pdf
 • Bajt, M., Jeriček Klanšček, H. & Britovšek, K., 2015. Duševno zdravje na delovnem mestu. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. Available at: http://www.znanje.zdravje-delo.si/wp-content/uploads/2016/01/Priro%C4%8Dnik-Du%C5%A1evno-zdravje-na-delovnem-mestu.pdf
 • Pro-Change Behavior Systems, Inc., 2009. Roadways to Healthy Living: A Guide for Exercising Regularly. South Kingstown: Pro-Change Behavior Systems, Inc.
 • Riekert, K.A., Ockene, J.K. & Pbert, L., 2014. The Handbook of Health Behaviour Change. 4th ed. New York: Springer Publishing Company.
 • World Health Organization, 2014. Global status report on alcohol and Health. Geneva: World Health Organization. Available at: http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/
 • Kolšek, M., Poplas-Susič, T. & Kersnik, J., 2013. Slovenian adaptation of the original audit-C questionnaire. Substance use & misuse, 48(8), pp. 581-589. 
 • Hočevar, T., Roškar, M. & Kolšek, M., 2017, v pripravi. Utemeljitev interdisciplinarne celostne obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola pri odraslih. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.
 • Patnode, C.D., et al., 2015. Behavioral Counseling and Pharmacotherapy Interventions for Tobacco Cessation in Adults, Including Pregnant Women: A Review of Reviews fort he U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med, 163(8), pp. 608-621.
 • Smith, A.L., Carter, S.M., Dunlop, S.M., Freeman, B. & Chapman, S., 2015. The Views and Experiences of Smokers Who Quit Smoking Unassisted. A Systematic Review of the Qualitative Evidence. Available at: 5: e0127144.doi:10.1371/journal.pone.0127144
 • Koprivnikar, H., Zupanič, T., Pucelj, V. & Gabrijelčič Blenkuš, M., 2013. Razširjenost kajenja med medicinskimi sestrami, babicami in zdravstvenimi tehniki v Sloveniji = The prevalence of smoking among nurses, midwives and nursing technicians in Slovenia. Zdravstveno varstvo, 52(1), pp. 39-46.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • naloga na podlagi študije primera (20%)