Kompetence in cilji študijskega programa prve stopnje Fizioterapija (VS) so pripravljeni v skladu z usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WP), v skladu s priporočili Evropske regije Svetovne zveze za fizioterapijo (ER-WP) ter s priporočili Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo pri Ministrstvu za zdravje.

Temeljni cilji študijskega programa so: 
 • Diplomant bo pridobil splošne in specifične kompetence na področju uporabe teoretičnih znanj s področja fizioterapije, ki vključujejo kritično razumevanje teoretičnih osnov in nalog s področja razvoja prakse, zgodovine poklica;
 • Diplomant bo usposobljen za samostojno in odgovorno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti ob upoštevanju indikacij in kontraindikacij fizioterapevtskih postopkov fizioterapevtske obravnave (načrtovanje, organiziranje, vodenje, izvajanje in nadziranje fizioterapevtskega procesa);
 • Diplomant kot nosilec stroke fizioterapije bo znal prikazati in uporabiti teoretična znanja pri razvijanju, vzdrževanju ter obnovi gibanja in funkcijskih sposobnosti po bolezni ali poškodbi v vseh starostnih obdobjih. Znal bo prikazati in uporabiti teoretična znanja pri ohranjanju gibalnih in funkcijskih sposobnosti pri zdravih ljudeh; 
 • Diplomant bo sposoben postaviti fizioterapevtsko diagnozo, prognozo in načrt obravnave;
 • Diplomant bo prispeval k jasnejši (medicinski) diagnozi in prognozi ob ocenjevanju podatkov z izpostavljanjem problemov in ciljev fizioterapevtske obravnave v sodelovanju z zdravnikom in drugimi člani tima;
 • Diplomant bo poznal delovanje človeškega telesa ter njegove gibalne potrebe in možnosti;
 • Diplomant bo sposoben uporabiti znanje z dokazi podprte prakse na področju fizioterapije (kvantitativne, kvalitativne metode, analiza podatkov, etično zbiranje podatkov);
 • Diplomant bo sposoben kritičnega mišljenja na področju vadbe in gibanja zdrave in bolne populacije;
 • Diplomant bo sposoben sprotno preverjati učinke posameznih fizioterapevtskih postopkov in klinične presoje le-teh;
 • Diplomat bo sposoben priprave priporočil za domačo uporabo/samopomoč.

Specifične kompetence diplomanta:
 • Sposobnost načrtovanja in izvajanja del in nalog v skladu s kompetencami na področju fizioterapije (pridobivanje subjektivnih in objektivnih podatkov, fizikalni pregled, postavitev fizioterapevtske diagnoze, priprava načrta za izvedbo fizioterapevtskega procesa, dokumentiranje);
 • Sposobnost povezovanja različnih specifičnih znanj fizioterapevtskih postopkov pri obravnavanem pacientu;
 • Usposobljenost za uspešno komuniciranje (pridobivanje podatkov o pacientu, dokumentiranje ter posredovanje informacij interdisciplinarnemu timu);
 • Sposobnost izbire in prikaza ustreznih fizioterapevtskih postopkov, ki se uporabljajo v fizioterapevtskem procesu glede na probleme obravnavanega pacienta;
 • Sposobnost prepoznave fizičnega, psihičnega, vedenjskega in čustvenega stanja pacienta pri izvajanju fizioterapevtskega procesa;
 • Usposobljenost za raziskovalno delo na področju fizioterapije (promocija, preventiva, kurativa, rehabilitacija);
 • Sposobnost ocenitve fizioterapevtskega procesa v sodelovanju s pacientom/uporabnikom/svojci;
 • Sposobnost kritičnega mišljenja na področju povezovanja teoretičnega znanja s praktičnim znanjem, z vrednotami in novostmi, izzivi na področju fizioterapije;
 • Zavezanost profesionalnemu in etičnemu vedenju v fizioterapiji.