Splošne kompetence študijskega programa so usklajene s 7. ravnjo izobraževanja po Slovenskem ogrodju kvalifikacij.
 

Študijski program je osredotočen na kompetence diplomantov, ki so usklajene z mednarodnimi usmeritvami Svetovne zveze za fizioterapijo (WP), in v ospredje postavlja kakovost izvedbe študijskega programa, tesno povezanost izvedbe s kliničnimi okolji in družbeno odgovornost glede obsega izobraževanja. Diplomanti programa bodo prepoznani kot poklicno avtonomni strokovnjaki s širokim naborom zaposlitvenih možnosti v zdravstvu, sociali, gospodarstvu in na prostem trgu dela.
 
Študijski program je oblikovan v skladu z usmeritvami za prvo bolonjsko stopnjo. Sestavljen je iz obveznih in izbirnih splošnih in specialnih predmetov ter iz diplomskega dela.  


Pomembne informacije o študiju:
ISCED: Zdravstvo (72)
KLASIUS-SRV: 16203
KLASIUS - P: Fizioterapija in medicinska masaža (7261)
FRASCATI: Medicinske vede
Stopnja izobrazbe po SOK 7. raven
Bolonjska stopnja Študijski program prve stopnje Fizioterapija (VS), 180 ECTS
Strokovni naslov in okrajšava naslova
Diplomirana fizioterapevtka (VS) – dipl. fiziot. (VS)
Diplomirani fizioterapevt (VS) – dipl. fiziot. (VS)
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija (VS) se lahko vpiše, kdor je:
a) opravil splošno maturo,
b) opravil poklicno maturo v srednješolskih programih zdravstvenih ali drugih smeri,
c) opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu pred 1. 6. 1995.
Predmetnik programa Študijski program prve stopnje Fizioterapija (VS) je ovrednoten s 180 ECTS. Predstavljeni predmetnik je sestavljen iz 26 obveznih in 18 izbirnih predmetov, od katerih je 6 splošnih izbirnih predmetov in 12 strokovnih izbirnih predmetov. Študijski program se zaključi z zagovorom diplomskega dela.
Kompetence in sposobnosti Diplomant pridobi splošne in specifične kompetence na področju temeljnih in strokovnih znanj s področja fizioterapije na ravni razumevanja, uporabe, analize, sinteze in vrednotenja. 
Obveznost študenta Študent zaključi študij prve stopnje, ko opravi vse, s študijskim programom predpisane obveznosti, in uspešno zagovarja diplomsko delo.
Trajanje študija 3 leta, šest semestrov (180 ECTS)
Način študija Redni in izredni študij
Lokacija izvedbe študija
Redni študij: FZAB, Spodnji Plavž 3, Jesenice 
Izredni študij: FZAB, Študijsko središče Ljubljana


Razmerje med oblikami izvedbe programa:

 

Oblike izvedbe

 Število ur

Predavanja

1205

Seminarji

240
Kabinetne vaje

335

Klinično usposabljanje 1190
Individualno delo študenta 2430

Skupaj program po ECTS

5400