Anatomija, fiziologija, patologija
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 7
Kontaktne ure predavanja: 75
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  25
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

Izidor Kern, viš. pred.

Letnik: 1. letnik
 
Anatomija, fiziologija, patologija              

Kontaktne ure predavanja: 80
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 25
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Izidor Kern, viš. pred
Izvajalci predmeta:
 • Izidor Kern, viš. pred.
 • Matej Dolenc, asist.
 • izr. prof. dr. Rok Accetto
 • Polona Potočnik, asist.
 • Jure Potočnik, asist.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • dobi temeljno znanje o anatomski zgradbi človekovega telesa;
 • se navaja na dosledno uporabo strokovne terminologije;
 • poglobi znanje o delovanju normalnega človekovega organizma v takšni meri, kolikor je potrebno za razumevanje strokovnih predmetov v tem študijskem programu;
 • se seznani z uporabo standardnih merilnih inštrumentov za merjenje fizioloških parametrov ter razumevanje izmerjenih vrednosti;
 • razume osnovne patološke procese integralno med spremembami zgradbe in delovanja. 
   
Znanje in razumevanje:
 • pozna zgradbo človekovega telesa;
 • zna uporabiti strokovno slovensko in osnovno latinsko terminologijo;
 • pozna normalno delovanje človekovega organizma;
 • pozna sodobne osnove patologije in umestitev v bolnikovo obravnavo. Razume osnovne patološke procese. Pozna patološke spremembe skeletnomišičnega sistema.
Obvezna literatura:
 • Dahmane, R., 2005. Ilustrirana anatomija. Ljubljana: Tehnična založba Slovenije.
 • Waugh, A. & Grant, A., 2006. Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness. 10th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone.
 • Potočnik, N., 2010. Vaje iz fiziologije: za študente programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
 • Štiblar Martinčič, D., Cor, A., Cvetko, E. & Marš, T., 2007. Anatomija, histologija in fiziologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
 • Dolinar, M., Cunk Manić, V. & Tarman Šmit, I.,  2015. Anatomija in fiziologija človeka. Podsmreka: Pipinova knjiga.
 • Kindlen, S.  & Peattie, P.I., 2003. Physiology for health care and nursing. 2nd ed. Edinburgh: Churcill Livingstone.
 • Damjanov, I., 2012. Pathology for the health professions. 4rd ed. St. Louis: Saunders.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, kabinetne vaje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit (100% ocene)