Fizioterapija kot stroka in znanost
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Letnik: 1. letnik
 
Fizioterapija kot stroka in znanost           

Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar: 20
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Izvajalci predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
dr. Zdenka Tičar, pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • poznavanje poklica fizioterapevt, namena, področja in kompetenc poklica fizioterapevt.
 • spozna pojme navodila, priporočila in klinične smernice. 
 • upoštevanje temeljnih standardov za fizioterapevtsko prakso.
 • uporablja z dokazi podprte fizioterapevtske postopke.
 • sprejemanje odgovornosti za lastno profesionalno delovanje, prepoznavanje omejitev pri obsegu lastne prakse in kompetenc.
 • razumevanje odgovornosti za vseživljenjsko učenje in kontinuirano strokovno izpopolnjevanje kot pomembnega za razvoj znanosti fizioterapije.
 • se seznani z raziskovalnimi paradigmamiter raziskovalnimi pristopi in metodami, ki oblikujejo FT in zdravstveno varstvo;
 • spozna pomen raziskovanja za FT;
 • spozna značilnosti raziskovalnega dela;
 • spozna raziskovalne paradigme ter raziskovalne pristope in metode,
 • razmišlja o etičnih dimenzijah raziskovanja.
Obvezna literatura:
 • World Confederation for Physical Therapy, 2011 . Policy Statement: Description of physical therapy. London: WCPT. Available at:  www.wcpt.org/policy/ps-descriptionPT. 
 • World Confederation for Physical Therapy, 2011. Ethical principles. London: WCPT. Available at: www.wcpt.org/ethical-principles. 
 • World Confederation for Physical Therapy, 2011. Policy statement: Ethical responsibilities of physical therapists and WCPT members. London: WCPT. Available at: www.wcpt.org/policy/ps-ethicalresponsibilities. 
 • Kodeks etike fizioterapevtov Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, št. 6/2002.
 • Društvo fizioterapevtov Slovenije. Kodeks etike. Available at: www.dfs.si/predstavitev/Kodeks_etike.
 • Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso, 2015. Ljubljana: Društvo fizioterapevtov Slovenije – strokovno združenje.
 • Kališnik, M., Zabavnik Piano, J. & Rožić, A., 2006. Temelji znanstvenoraziskovalne metodologije v biomedicini. Ljubljana: Družba Piano.
 • Mesec, B., 1998. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za
 • socialno delo. (izbrana poglavja)
 • Vogrinec, J., 2008. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška
 • fakulteta, Univerza v Ljubljani.
 • Cencič, M., 2009. Kako poteka pedagoško raziskovanje. Primeri kvantitativne empirične neeksperimentalne raziskave. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in opravljen seminar
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (60% ocene)
 • seminarska naloga (40% ocene)