Management v zdravstvu in organizacija fizioterapije
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15 
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Andrea Backović Jurićan, višja predavateljica
Sanela Pivač, višja predavateljica
Letnik: 1. letnik
 
Management v zdravstvu in organizacija fizioterapije              

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Andrea Backović Jurićan, višja predavateljica
Sanela Pivač, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Andrea Backović Jurićan, višja predavateljica
 • Sanela Pivač, višja predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna sodobne pristope in spoznanja na področju organiziranja, manageriranja v zdravstvu in fizioterapiji;
 • spozna zdravstveni sistem in mesto/vlogo fizioterapije v sistemu zdravstvenega varstva;
 • spozna organizacijske teorije, koncepte, pristope v manageriranju zdravstvenih organizacij;
 • pridobi znanje o temeljnih procesih v zdravstveni organizaciji in o nalogah managementa fizioterapije;
 • pridobi znanja o vodenju zaposlenih,  uvajanju sprememb v prakso, odločanju, reševanju konfliktov, reševanju problemov, marketingu, timskem delu in organiziranju dela;
 • pridobi znanja o razvoju zaposlenih, o pomenu izobraževanja/usposabljanja in vodenja kariere v fizioterapiji, motivaciji zaposlenih;
 • pridobi znanja o vodenju procesov v fizioterapiji in zdravstvu.
   
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje temeljnih spoznanj, razvoja in definicij v managementu na splošno in povezava na management in vodenje v zdravstvu in fizioterapiji; 
 • poznavanje delovanja zdravstvenega managementa vpetega v okolje družbe;
 • poznavanje pomembnosti integracije managementa fizioterapije in zdravstvenega managementa;
 • razumevanje pomembnosti vodenja in elementov vodenja za uspešnost delovanja zdravstvenega managementa; 
 • razumevanje teorij vodenja, odločanja in spreminjanja v managementu fizioterapije. 
Obvezna literatura:
 • Bernik, I., Kovač, J., Černetič, M., Ferjan, M., Florjančič, J., Bernik, M., et al., 1999. Sodobne oblike in pristopi pri organiziranju. Kranj: Univerza v Mariboru.
 • Vila, A. & Kovač, J., 1997. Osnove organizacije in managementa. Kranj: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
 • Možina, S., Rozman, R., Tavčar, M., Pučko D., Ivanko, Š., Lipičnik, B., et al., 2002. Management: Nova znanja za uspeh. Ljubljana: Didakta.
 • Shortell, S.M. & Kaluzny, A.D., 2000. Health Care Management: Organization Design and Behavior. 4 th ed. Albany: Delmar Publishers. (izbrana poglavja: 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15)
 • Robbins, S. & Coulter, M., 2014. Management, 12th ed. Harlow: Pearson.
 • Senior, B. & Fleming, J., 2006. Organizational Change. Harlow: Prentice Hall.
 • Muir Gray, J.A., 2001. Evidence-based Health Care: How to Make Health Policy and Management Decisions. London: Churchil Livingstone.
 • Zaletel-Kragelj, L., Eržen, I. & Premik, M., 2007. Uvod v javno zdravje. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani.  (5. poglavje: Zdravstveno varstvo)
 • Scott, R. & Petrosino, C., 2008. Physical Therapy Management. St. Louis, Missouri: Mosby Elsevier. 
 • Page, C.G., 2015. Management in Physical Therapy Practice, 2nd ed. Philadelphia: F.A. Davis Company.   
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinične vaje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in opravljen seminar
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)