Notranje bolezni in nujna medicinska pomoč
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 25
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
Jože Prestor,
viš. pred.
Letnik: 1. letnik
 
Notranje bolezni in nujna medicinska pomoč              

Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 25
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta:
Jože Prestor, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • Jože Prestor, viš. pred.
 • Marija Mulej, pred.
 • Sonja Vidic, strokovnjak iz prakse
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pozna simptome in znake bolnika, ki ima internistične bolezni.
 • spozna dejavnike tveganja za internistične bolezni (kajenje, zloraba drog, poklicna izpostavljenost, debelost…) in načine za odpravljanje teh dejavnikov.
 • spozna osnovne diagnostične teste v interni medicini in nekatere (merjenje krvnega tlaka, EKG, spirometrija, PEF, 6-minutni test hoje…) zna izvesti.
 • spozna principe rehabilitacije internističnega bolnika.
   
Znanje in razumevanje:
 • zna uporabiti teoretično znanje s področja interne medicine v vsakdanjem delu z internističnimi bolniki,
 • zna algoritme za sistematični pristop k poškodovanemu ali nenadno obolelemu,
 • zna načrtovati oskrbo in potrebne ukrepe za stabilizacijo ogroženega pacienta,
 • razume posledice izvedenih ukrepov in zna vrednotiti spremembe zdravstvenega stanja ogroženega pacienta.
Obvezna literatura:
 • Krajnc, I. & Pečovnik Balon, B., 2000. Interna medicina. Maribor: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola.
Priporočljiva literatura:
 • Kocijančič, A., Mrevlje, F., Štajer, D., Osredkar, J., Horvat, M., Keber, I., Rozman, B. & Šorli, J., 2005.   Interna medicina, 3. izd. Ljubljana: Littera Picta.
 • Ahčan, U., 2006. Prva pomoč. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije.
 • Gradišek, P., et al., 2015. Smernice za oživljanje 2015 Evropskega reanimacijskega sveta [Elektronski vir]. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino. Available at: http://www.szum.si/media/uploads/files/ERC_2015_slo-1.pdf
 • Grmec, Š., Čretnik, A., Kupnik, D., Smrkolj, V., Švab, I., Kamenik, M. & Vlahović, D., 2006. Oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju. Maribor: Visoka zdravstvena šola.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, kabinetne vaje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • Notranje bolezni s patološko fiziiologijo - pisni izpit (50%)
 • Nujna medicinska pomoč - kabinetne vaje (kolokvij) (10%), pisni izpit (40%)