Ocenjevalne metode v fizioterapiji
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 50
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.
Letnik: 1. letnik
 
Ocenjevalne metode v fizioterapiji              

Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 50
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.
 • Barbara Pantar (strokovnjak iz prakse)
 • dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • poznavanje in razumevanje postopkov testiranja in ocenjevanja;
 • sposobnost izvajanja osnovnih postopkov testiranja;
 • sposobnost pravilnega dokumentiranja dobljenih rezultatov testiranj;
 • sposobnost razlage pomena dobljenih rezultatov testiranja;
 • sposobnost celostne analize posameznikovega zdravstvenega stanja;
 • prepoznavanje ključnih ciljev fizioterapevtskega programa.
   
Znanje in razumevanje:
 • študent je sposoben organizirati in opraviti postopek ocenjevanja.
 • zna izbrati ustrezne postopke testiranja.
 • zna dokumentirati postopke testiranja in ocenjevanja.
 • razume pomen in je sposoben podati razlago fizioterapevtskega pregleda.
 • razume pomen in je sposoben podati razlago analize drže.
 • razume pomen in je sposoben podati razlago antropometrije.
 • razume pomen in je sposoben podati razlago analize hoje.
 • pozna razliko med fiziološkimi in patološkimi izidi pri testiranju in ocenjevanju posameznih organskih sistemov.
 • zna izpostaviti posameznikove težave.
Obvezna literatura:
 • Jakovljević, M. & Hlebš, S., 1999. Meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov. 2. dop. izd. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.
 • Jakovljević, M. & Hlebš, S., 1998. Manualno testiranje mišic. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo.
 • Dittmar, S.S. & Gresham, G.E., 2005. Functional assessment and outcome measures for the rehabilitation health professional. Austin: Pro-ed.
 • Jull, G., Moore, A., Fallam D., Lewis, J., McCarthy, C. & Streling, M., 2015. Grieve's Modern Musculoskeletal Physiotherapy, 4th ed. Edinburgh: Elsevier.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, kabinetne vaje, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:

•    Pisni test: 70%
•    Praktični kolokvij (30%): ustno in praktično preverjanje naučenega znanja in pridobljenih veščin. Opravljen praktični kolokvij in vaje so pogoj za izvajanje kliničnih vaj.
•    Klinične vaje se zaključijo s pozitivno oceno.

Ocenjevalna lestvica po pravilniku FZAB.