Psihologija in komunikacija v zdravstvu
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Peter Markič, viš. pred.
doc. dr. Sanela Pivač
Letnik: 1. letnik
 
Psihologija in komunikacija v zdravstvu              

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Peter Markič, viš. pred.
doc. dr. Sanela Pivač
Izvajalci predmeta:
 • mag. Peter Markič, viš. pred.
 • doc. dr. Sanela Pivač
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • učinkovito delo z bolniki;
 • zmožnost vživljanja v bolnike in svojce;
 • prepoznavanje znakov duševne stiske, simptomov psihičnih motenj, stresa in izgorevanja;
 • razumevanje problemov bolezni in težav bolnikov s psihološkega vidika; 
 • uporaba psiholoških teorij v praksi; 
 • uporaba osnovnih psihosocialnih intervencij ter učinkovite komunikacije pri vsakodnevnem delu;
 • razvijanje kakovostnih odnosov z bolniki, svojci in sodelavci;
 • sposobnost za celovito komunikacijo, interakcijo in učinkovito delo s sodelavci in na interdisciplinarni ravni in s posamezniki, družinami in skupinami;
 • samostojno pridobivanje, uporaba in izmenjava informacij med pacienti in zdravstvenimi delavci ter v zdravstvenih ustanovah in socialnem okolju.
   
Znanje in razumevanje:
 • zavedanje in razumevanje pomena psihologije in psiholoških veščin v zdravstvu;
 • razumevanje glavnih psiholoških konceptov, struktur in dinamike osebnosti;
 • zavedanje in razumevanje povezanosti med telesom, duševnostjo in duhovnostjo;
 • razumevanje pomembnih medosebnih procesov in grupne dinamike;
 • seznanjenost z glavnimi psihičnimi motnjami, vzroki, poteki in posledicami;
 • poznavanje in obvladovanje osnov psihološke komunikacije in pomoči pri delu z različnimi bolniki;
 • razumevanje pomembnosti psihologije za uspešnost zdravljenja;
 • razumevanje pomena neverbalne komunikacije in dobre verbalne komunikacije;
 • poznavanje pomena podpornega komuniciranja, razumevanje in uporaba odnosnega in asertivnega komuniciranja, empatije in ostalih komunikacijskih spretnosti;
 • poznavanje vzrokov za motnje v komuniciranju in osnovnih dimenzij konfliktov v komuniciranju;
 • razumevanje komunikacijskega odnosa med zdravstvenim osebjem ter med zdravstvenim osebjem in pacientom/ svojcem.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
 • Rakovec Felser, Z., 2009. Psihologija telesnega bolnika in njegovega okolja. Maribor: Založba Pivec.
 • Hayes, N. & Orrell, S., 1998. Psihologija. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Benedik, E., 2014. Osebnost med zdravjem in boleznijo. Lesce: Samozaložba.
 • Niven, N., 2006. The Psychology of Nursing Care. Edinburgh: Palgrave Macmillan.
 • Payne, S. & Waker, J., 2002. Psihologija v zdravstveni negi. Ljubljana: Educy.
 • Rakovec Felser, Z., 2002. Zdravstvena psihologija. Maribor: Visoka zdravstvena šola.
 • Ule, M., 2009. Spregledana razmerja. O družbenih vidikih sodobne medicine. Maribor: Aristej.
 • Rungapadiachy, D.M., 2003. Medosebna komunikacija v zdravstvu. Ljubljana: Educy.
 • Prebil, A., Mohar, P. & Drobne, J., 2009. Komunikacija v zdravstvu. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, seminar, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80%)
 • seminarska naloga (20%)