Fizioterapija v kirurgiji, travmatologiji in ortopediji
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 8
Kontaktne ure predavanja: 70
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta:
mag. Miran Rems, viš. pred.
Letnik: 2. letnik
 
Fizioterapija v kirurgiji, travmatologiji in ortopediji              

Kontaktne ure predavanja: 70
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta:
mag. Miran Rems, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • mag. Miran Rems, viš. pred.
 • izr. prof. dr. Anže Kristan
 • Petra Dovč, strok. sod.
 • Adrijana Marc, strok. sod. (strokovnjak iz prakse)
   
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimsko/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • Se seznani s kirurškimi obolenji, vzroki nastanka, ukrepanjem potek bolezni in možnostmi preventive;
 • Spozna znake kirurških in ortopedskih obolenj in poškodb, osnovne diagnostičneciranje le teh in odločanje za operativno terapijo postopke in indikacije za operativno zdravljenje;
 • Spozna osnove kirurških tehnik, ostesinteze in endoprotetičnega zdravljenja in prepoznavanja zapletov, predvsem pooperativnih;
 • Ukrepa ob prepoznavanju zapletov, predvsem urgentnih;
 • Spozna pomen interdisciplinarnega in timskega pristopa k zdravljenju kirurških bolezni, poškodb in ortopedskih znanj;
 • Spremlja sodobne trende v razvoju kirurgije, travmatologije in ortopedije ter prenaša znanje in izkušnje v prakso.


Znanje in razumevanje:
Študent razume patofiziologijo kirurški bolezni ter poškodb, indikacije za radiološke posege, potek zdravljenja in možne zaplete.

Obvezna literatura:
 • Herman, S., Antolič, V. & Pavlovčič, V., 2006. Ortopedija. 2 izd. Ljubljana: Samozaložba. 
 • Miksič, K. & Flis, V., 2003. Izbrana poglavja iz kirurgije: učbenik za kirurgijo na visokih šolah. Maribor: Obzorja. 
 • McRae, R., 2008. Practical Fracture Treatment. 5th ed. London: Elsevier Churchill Livingstone. 
 • Štefančič, M, ed., 2003. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. Ljubljana: DZS. 
 • Moore, E.E, Feleciano, D V., Mattox, K.L. ur., 2005. Trauma. 5. izd. New York: McGraw-Hill.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično uspsabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)