Inštrumentalna fizioterapija
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 7
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 25
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50 
Nosilec predmeta: doc. dr. Eva Uršej
Letnik: 2. letnik
 
Inštrumentalna fizioterapija              

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 25
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50 
Nosilec predmeta: doc. dr. Eva Uršej
Izvajalci predmeta:
 •  doc. dr. Eva Uršej
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pravilna uporaba fizikalnih agensov kot terapevtskega sredstva;
 • odmerjanje posamezne terapije in določanje pogostosti terapije z uporabo fizikalnih agensov;
 • preverjanje stanja pred in po terapiji s fizikalnimi agensi;
 • vrednotenje učinkovitosti terapije z uporabo fizikalnih agensov;
 • poznati fiziološke in terapevtske učinke različnih fizikalnih agensov na človekov organizem in posamezno tkivo;
 • poznati nevarnosti in varnostne ukrepe pri uporabi fizikalnih agensov;
 • poznati indikacije, kontraindikacije in previdnostne ukrepe za uporabo fizikalnih agensov.
   
Znanje in razumevanje:
 • razumeti učinke fizikalnih energij na zdravo in patološko spremenjeno tkivo;
 • znati ustrezno izbrati fizikalni agens za obravnavo bolnika;
 • znati ustrezno odmeriti izbran fizikalni agens;
 • znati določiti pogostost terapije s fizikalnimi agensi;
 • znati prepoznati nevarnosti in poskrbeti za ustrezno varnost pri delu s fizikalnimi agensi;
 • znati ovrednotiti učinek terapije s fizikalnimi agensi.
Obvezna literatura:
 • Behrens, B.J. & Beinert, H., 2014. Physical Agents Theory and Practice. Philadelphia: F. A. Davis Company.
 • Bélanger, A., 2002. Evidence-based Guide to Therapeutic Physical Agents. Lippincott Williams & Wilkins.
 • Cameron, M.H., 2013. Physical Agents in Rehabilitation: From Research to Practice. St. Louis: Elsevier Health Sciences.
 • Ustrezni znanstveni članki iz znanstvenih revij (po dogovoru z nosilcem oz. posameznimi izvajalci)
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, kabinetne vaje, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Izpolnjen delovni zvezek je pogoj za opravljene obveznosti na kabinetnih vajah.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Metode ocenjevanja:
 • praktični kolokvij (40%)
 • pisni izpit (60%)