Klinično usposabljanje 1
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 11
Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 330
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Letnik: 2. letnik
 
            Klinično usposabljanje 1             

Kontaktne ure predavanja:  
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 330
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 •  dr. Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • zmožnost oceniti stanje varovanca, izpostaviti težave, postaviti cilje fizioterapevtske obravnave in izpeljati fizioterapevtske postopke;
 • ob upoštevanju etičnih načel zmožnost ustreznega pristopa in komunikacije s pacientom;
 • izvaja vse metode in tehnike, ki se uporabljajo v fizioterapiji, glede na probleme varovanca in zna s fizioterapevtskega vidika kritično ocenjevati rezultate svojega dela, pri varovancu;
 • se seznani z vlogo tima v zdravstvu ter mesto in vlogo fizioterapevta v njem.
 
Znanje in razumevanje:
 • študent zna razložiti postopke metod in tehnik fizioterapije ter dejavnike, ki vplivajo na kakovost njihove izvedbe;
 • pridobi znanje za izvajanje metod in tehnik fizioterapije pri varovancih z različnimi težavami ter holistično obravnavo; 
 • Zna izbrati in izvajati ustrezne terapevtske vaje ter inštrumentalno fizioterapijo (elektroterapijo, termoterapijo in mehanoterapijo);
 • študent zna uporabiti fizioterapevtsko tehnološko opremo v praksi za izvajanje osnovnih metod in tehnik fizioterapije;
 • kritično ovrednoti skladnosti med teoretičnimi načeli in praktičnim ravnanjem;
 • sposoben je ustreznega pristopa in komunikacije s pacientom ob upoštevanju etičnih pravil.
Obvezna literatura:
 • Trček, J., 1998. Medosebno komuniciranje - kontaktna kultura. 2. izd. Ljubljana: Krona plus.
 • Kisner, C. & Colby, L.A., 2003. Therapeutic exercise. 4. izd. Philadelphia: Davis.
 • Štefančič, M. ed., 2003. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. Ljubljana: DZS.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Klinično usposabljanje.

Pogoj:
 • 100% prisotnost na kliničnem usposabljanju
Metode ocenjevanja:
 • ocenjeno poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju.