Fizioterapija starejših in kronično bolnih
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Letnik: 2. letnik
 
Fizioterapija starejših in kronično bolnih

Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • Andrea Backović Juričan, viš. pred.
 • dr. Polona Rus Prelog, asist.
 • Tjaša Knific (strokovnjak iz prakse)
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 •  zna prepoznati in razložiti posebnosti stanja starostnika, in na podlagi ocene oblikovati smiseln fizioterapevtski izbor, ga izvajati in ga smiselno interpretirati in oceniti učinek.
 
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje osnovnih razlik med geriatrično in odraslo (mlajšo) populacijo;
 • poznavanje ocene statusa starostnika, diagnoze in izdelave načrta aktivnosti glede na starost in pridružene bolezni po različnih organskih sistemih;
 • poznavanje posebnih problemov, povezanih s starostjo in pridruženimi kroničnimi boleznimi in fizioterapevtskih ukrepov za njihovo izboljšanje;
 • poznavanje vloge fizioterapevta v procesu rehabilitacije starostnika.
Obvezna literatura:
 • Guccione, A., Wong, R. & Avers, D., 2012. Geriatric Physical Therapy. 3rd ed. St. Louis: Elsevier: Mosby.
 • Fillit, H.M., Rockwood, K. & Young, J., 2016. Brocklehurst's Textbook of geriatric medicine and gerontology. 8. izd. S.l.: s.n.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja: •    Pisni izpit. (60%)
•    Kolokvij. (40%) Ustno in praktično preverjanje naučenega znanja in pridobljenih veščin. Opravljen kolokvij je pogoj za izvajanje kliničnega usposabljanja.
•    Klinične usposabljanje se zaključi s pozitivno oceno kliničnega mentorja.