Fizioterapija v rehabilitaciji in osnovnem zdravstvu
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 100
Nosilec predmeta: dr. Maja Frangež, pred.
Letnik: 2. letnik
 
Fizioterapija v rehabilitaciji in osnovnem zdravstvu

Kontaktne ure predavanja: 50
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 100
Nosilec predmeta: dr. Maja Frangež, pred.
Izvajalci predmeta:
 • dr. Maja Frangež, pred.
 • Slađana Božić, pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • razvija sposobnost kritičnega mišljenja v različnih situacijah v rehabilitacijski obravnavi in ustrezne komunikacije s člani tima in pacienti;
 • pozna vlogo fizioterapevta v akutni, subakutni in kronični fazi rehabilitacije na vseh nivojih obravnave in vlogo fizioterapevta v osnovnem zdravstvenem varstvu (v ambulantni fizioterapiji in na domu);
 • je sposoben oceniti klinično in funkcionalno stanje pacienta in izbrati in uporabiti ustrezne fizioterapevtske metode in tehnike pri različnih patologijah ter tudi ustrezno dokumentirati fizioterapevtski proces;
 • samostojno načrtuje in izvede fizioterapevtski proces.
 
 Znanje in razumevanje:
 • zna samostojno prepoznati in oceniti klinično stanje pacienta, zna samostojno načrtovati cilje fizioterapevtske obravnave;
 • zna uporabiti ustrezne metode in tehnike fizioterapije glede na stanje pacienta;
 • zna uporabiti ocenjevalne lestvice v rehabilitaciji in vrednotenje učinkov izbranih metod in tehnik fizioterapije.
Obvezna literatura:
 • Stam, H.J., ed. Acute medical rehabilitation. Text book volume 1. Bodrum: VitalMed Medical book publishing.
 • Štefančič, M, ed., 2003. Osnove fizikalne medicine in rehabilitacije gibalnega sistema. Ljubljana:  DZS.
 • Frontera, W.R., 2008. Essentials of physical medicine and rehabilitation: musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation. 2. izd. Philadelphia: Saunders. 2008.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (100%)