Fizioterapija za zdravje žensk
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 6
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta:
doc. dr. Darija Šćepanović
prof. dr. Adolf Lukanovič
Letnik: 2. letnik
 
Fizioterapija za zdravje žensk

Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 50
Nosilec predmeta: doc. dr. Darija Šćepanović
prof. dr. Adolf Lukanovič
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Darija Šćepanović
 • prof. dr. Adolf Lukanovič
 • Lidija Žgur, strokovnjak iz prakse
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • pozna in razume specifičnosti fizioterapevtske obravnave žensk, ki izhaja iz njene biološke funkcije, razlik v anatomiji, fiziologiji in psihosocialnih razlik;
 • na osnovi z dokazi podprte fizioterapevtske doktrine je sposoben oblikovati učinkovit fizioterapevtski program preventive izbranih bolezni pri ženskah s področja ginekologije in porodništva v različnih življenjskih obdobjih (adolescenca, reproduktivno obdobje, menopavza in starost);
 • na osnovi z dokazi podprte fizioterapevtske doktrine je sposoben oblikovati učinkovit fizioterapevtski program obravnave izbranih stanj in bolezni pri ženskah s področja ginekologije in porodništva v različnih življenjskih obdobjih;
 • nadgradi in izboljša zanesljivost in natančnost ocenjevanja stanja gibalnega sistema pri različnih stanjih in boleznih;
 • pozna in razume ključne diagnostične postopke ter postopke in učinke operativnega in farmakološkega zdravljenja različnih stanj in bolezni s področja ginekologije in porodništva;
 • je sposoben kritično ovrednotiti strokovno in znanstveno literaturo;
 • nova spoznanja iz strokovne in znanstvene literature zna smiselno vključiti v fizioterapevtski program obravnave in prevencije različnih obolenj;
 • je sposoben ocenjevati, dokumentirati in kritično ovrednotiti rezultate fizioterapevtskega programa obravnave različnih stanj in bolezni pri ženski s področja ginekologije in porodništva.
 
Znanje in razumevanje:
 • poglobljeno razume adolescentno ginekologijo, fiziologijo menstrualnega ciklusa, anatomske, fiziološke in psihološke spremembe v času nosečnosti, poroda in poporodnem obdobju, fiziološke in endokrine spremembe v menopavzi;
 • pozna in razume etiologijo in patofiziologijo izbranih bolezni in stanj pri ženski s področja ginekologije in porodništva v različnih življenjskih obdobjih;
 • pozna in razume ključne diagnostične postopke bolezni in stanj s področja ginekologije in porodništva;
 • pozna in razume postopke in učinke operativnega in farmakološkega zdravljenja različnih bolezni in indikacije za uporabo farmakologije v ginekologiji;
 • razume pomen timskega dela v fizioterapiji;
 • seznani se z mednarodnimi standardi na dokazih temelječe fizioterapije na področju zdravja žensk;
 • zna pridobiti in kritično ovrednotiti relevantno strokovno in znanstveno literaturo o preventivi, zdravljenju posameznih stanj in bolezni ter pristopih na področju zdravja žensk.
Obvezna literatura:
 • Sapsford, R., Bullock-Saxton, J. & Markwell, S, eds., 1998. Women’s Health. London: Saunders.
 • Women's Health and Fitness Guide, 2006. Champaign [etc.]: Human Kinetics.
 • Mantle, J., Haslam, J. & Barton, S,, eds., 2004. Physiotherapy in obstetrics and gynaecology. 2nd ed. Edinburgh: Butterworth Heinemann.
 • Bø, K., Berghmans, B., Mørkved, S. & Van Kampen, M., eds., 2015. Evidence-based physical therapy for the pelvic floor: Bridging science and clinical practice. Edinburgh (etc.): Churchill Livingstone Elsevier.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • skupinska obravnava kliničnih primerov (20%)
 • pisni izpit (80%)