Nevrofizioterapija
 
Modul: Fizioterapija
ECTS: 10
Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 50
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
Letnik: 3. letnik
 
Nevrofizioterapija

Kontaktne ure predavanja: 40
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 50
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja: 70
Nosilec predmeta:

dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
 

Izvajalci predmeta:
 • dr. Monika Zadnikar, viš. pred.
 • Biljana Lazarević Bajramović (strokovnjak iz prakse)
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester:

Zimski/Letni

Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • zna narediti oceno nevrološkega bolnika in interpretirati rezultate, na podlagi česar oblikuje ustrezen terapevtski program za različne skupine oseb z okvarami živčevja;
 • sposoben je analizirati zbrane informacije in na podlagi tega izbrati najprimernejši terapevtski postopek;
 • razumel in znal bo uporabiti fizioterapevtske metode, pristope in koncepte po načelih z raziskavami podprte klinične prakse;
 • zmožen je prepoznati in se odzvati na spremembo bolnikovega stanja; 
 • sposoben je prenašati nova spoznanja iz drugih zdravstvenih panog in jih ustrezno uporabiti;
 • vešč in spreten je pri izvedbi terapevtskih postopkov;
 • zna natančno opazovati gibanje zdravih oseb in narediti primerjavo pri osebah z različnimi okvarami.
 • pozna motorični razvoj.
 
Znanje in razumevanje:
 • zna in razume zaradi bolezni spremenjeno delovanje živčno-mišičnega sistema;
 • zna in razume temeljne nevrofizioterapevtske pristope;
 • zna in razume proces ocenjevanja bolnikovega stanja; 
 • zna integrirati in uporabiti znanje drugih terapevtskih postopkov, kot je na primer sklepna mobilizacija, mobilizacija živčevja, ročna limfna drenaža, elektro- in termoterapija;
 • spreten je pri uporabi postopkov ocenjevanja bolnikovega stanja;
 • spreten je pri uporabi in izbiri nevrofizioterapevtskih pristopov;
 • kritičen je do evalvacije uporabljenih postopkov;
 • prožen je pri prilagajanju in spreminjanju načrta obravnave;
 • razumevanje teorije in uporabe pri posameznih primerih;
 • kritično ovrednotenje in prepoznavanje z aktualnim stanjem v stroki;
 • sposoben je poiskati ustrezno strokovno in znanstveno literaturo;
 • sposoben je kritične analize zbrane literature;
 • sposoben je vključiti pridobljeno znanje v sedanji okvir znanja in spretnosti;
 • sposoben je strokovno opisati svoje delo;
 • sposoben je komuniciranja s člani širšega nevrološkega tima.
Obvezna literatura:
 • Shumway Cook, A. & Woollacott, M.H., 2001. Motor control. 2. izd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Davies, P.M., 2004. Steps to follow. 2. izd. New York: Springer.
 • Štrucl, M., 1989. Fiziologija živčevja. Medicinski razgledi, 28, suppl. 3.
 • Lavrič, A., 1983. Klinična nevrološka preiskava. 2. dop. izd. Medicinski razgledi, 22, suppl. 6.
 • O'Sullivan, S.B. & Schmitz, T. J. eds., 2006. Physical rehabilitation. 5. izd. Philadelphia: Davis.
 • Davies, P.M. 1990. Right in the midle. Berlin: Springer.
 • Davies, P.M., 2002. Starting again. Berlin: Springer.
 • Carr, J. & Shepherd, R. eds., 2000. Movement science. 2. izd. Gaithersburg: Aspen.
 • Janko, M., 1987. Gibanje. Medicinski razgledi, 26, pp. 377–394.
Priporočljiva literatura:


Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Predavanja, kabinetne vaje, klinično usposabljanje, individualno delo študentov.

Pogoj za pristop k izpitu:
 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na kabinetnih vajah
Praktični kolokvij (70%) in poročila o delu z nevrološkim bolnikom (30%) so pogoj za opravljanje pisnega ali ustnega izpita.
 
Metode ocenjevanja: Pisni  izpit (70% ocene)
Praktični kolokvij (30 % ocene)  
Opravljen kolokvij je pogoj za klinično usposabljanje.
Klinične usposabljanje se zaključi s pozitivno oceno kliničnega mentorja.