Pogoji za vpis so usklajeni z Zakonom o visokem šolstvu in Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 

V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija (VS) se lahko vpiše, kdor je:
a) opravil splošno maturo,
b) opravil poklicno maturo v srednješolskih programih zdravstvenih ali drugih smeri (pogoj je, da je v programu eden od predmetov biologija / kemija / fizika),
c) opravil zaključni izpit v štiriletnem srednješolskem programu pred 1. 6. 1995 (pogoj je, da je v programu eden od predmetov biologija / kemija / fizika).

Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta, ki ga izda dispanzer medicine dela.
 
V primeru omejitve vpisa

Če bo prejet sklep o omejitvi vpisa:

a) bodo kandidati iz točke a) izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi: 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 20 % točk,
  • uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval: 20 % točk;

b) bodo kandidati iz točke b) izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi: 30 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk,
  • uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predmet predaval: 40 % točk;

c) bodo kandidati iz točke c) izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu: 30 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 30 % točk,
  • uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) pri zaključnem izpitu (če kandidat pri zaključnem izpitu ni opravljal nobenega od navedenih predmetov, se upošteva uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, ko se je predaval): 40 % točk.Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je razširila svojo ponudbo študijskih programov, saj je Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) 20. aprila 2017 potrdila akreditacijo novega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje FIZIOTERAPIJA (VS). Program v slovensko visokošolsko izobraževanje prinaša najsodobnejša fizioterapevtska znanja in mednarodno primerljive kompetence, pri njegovem razvoju pa so v ospredje postavljeni kakovost izvedbe, sprotno sledenje aktualnim dognanjem in tehnološkemu napredku ter povezanost s kliničnimi okolji.


Video - navodila za vpis

Vprašanja o prijavi in vpisu pošljite na e-naslov referat@fzab.si ali nas pokličite na telefonsko številko 04 5869 361. Kontakti za podporo uporabnikom eVŠ so na telefonski številki 01 478 46 59 ali na e-naslovu podpora-evs.mizs@gov.siVabljeni k vpisu!