V letu 2013 so bile na ravni Evropske unije sprejete dopolnitve Direktive za regulirane poklice iz leta 2005, zato smo zavezani, da spremembe prenesemo v študijski programa Zdravstvena nega (VS). European Federation of Nurses (EFN) je v letu 2015 izdala usmeritve za implementacijo nove Direktive v študijske programa, kar je visokošolskim zavodom v veliko pomoč pri pripravi ustreznih sprememb v omenjenem študijskem programu.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je na 97. redni seji, dne 21. 1. 2016 sprejel odločbo, s katero daje soglasje k spremembam visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega, Fakulteta za zdravstvo Jesenice, preimenovana v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (sprememba razmerja ur, nove kompetence, sprememba predmetnika, sprememba pogojev za vpis v višji letnik).

Program smo vsebinsko dopolnili, dodane so nove kompetence, ki izhajajo iz Evropske direktive 2013/55/EU in EFN smernic, oblikovani so novi obvezni in izbirni predmeti.
Izhodišče za oblikovanje nove vsebine in kompetenc je razmerje med osmimi kompetencami v členu 31 EU Direktive 2013/55/EU (od A do H) in EFN kompetenčnim okvirjem, ki vsebuje naslednje postavke:

  • CA. 1: Kultura, etika in vrednote
  • CA. 2: Promocija zdravja in preventiva, usmerjanje in poučevanje
  • CA. 3: Sprejemanje odločitev
  • CA. 4: Komunikacija in timsko delo
  • CA. 5: Raziskovanje, razvoj in vodenje
  • CA. 6: Zdravstvena nega