Anesteziologija in oživljanje
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Tomislav Mirković
Andrej Fink, MSHS (ZDA), višji predavatelj
Letnik: 3. letnik
 
Anesteziologija in oživljanje
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Tomislav Mirković
Andrej Fink, MSHS (ZDA), višji predavatelj
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Tomislav Mirković
 • Andrej Fink, MSHS (ZDA), višji predavatelj
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 • Uveljavljanje in spoštovanje človekovih pravic in drugačnosti v luči fizičnih, psiholoških, duhovnih in socialnih potreb avtonomnih posameznikov, ob upoštevanju njihovih mnenj, prepričanj, vrednot in kulture ter mednarodnih in nacionalnih poklicnih etičnih kodeksov, kakor tudi etičnega vidika zagotavljanja zdravstvenega varstva; zagotavljanje pravice do zasebnosti in zaupnosti podatkov v zdravstveni obravnavi.
 • Prevzemanje odgovornosti za vseživljenjsko učenje in stalni strokovni razvoj.
 • Prevzemanje odgovornosti za lastno poklicno delovanje in prepoznavanje omejitev pri obsegu lastne prakse in kompetenc.
 • Samostojno varovanje zdravja in dobrobiti posameznikov, družin in skupin v zdravstveni oskrbi, zagotavljanju njihove varnosti in spodbujanje njihove avtonomnosti.
 • Sposobnost za kritično razmišljanje in sistemski pristop pri reševanju problemov in sprejemanju odločitev v nujni medicinski pomoči v kontekstu profesionalnosti le-te.
 • Sposobnost za celovito komunikacijo, interakcijo in učinkovito delo s sodelavci in na inderdisciplinarni ravni in za terapevtsko delo s posamezniki, družinami ali skupinami;
 • Samostojna uporaba elektronskih zdravstvenih kartotek, dokumentiranje izvedene zdravstvene nege;
 • Samostojno pridobivanje, uporaba in izmenjava informacij med pacienti in zdravstvenimi delavci ter v zdravstvenih ustanovah ter socialnem okolju;
 • Implementacija znanstvenih izsledkov v prakso, podprto z dokazi;
 • Izkazovanje zadovoljivega znanja in sposobnmosti za zagotovitev strokovne in varne zdravstvene nege;
 • Primerno in pravočasno odzivanje na nepričakovane in hitre spremembe razmer.

Znanje in razumevanje:
 • spoznal/a ozone spooned intravenske in inhalacijske anestezije
 • spoznal/a ozone področne anestezije
 • seznanjen/a z zdravili, ki se uporabljajo pri anesteziji in njihovimi  farmakološkimi značilnostmi
 • seznanjen/a z delovanjem anestezijskega aparata
 • spoznal/a principe nadzora bolnika v preoperativnem obdobju, med operacijo in v zbujevalnici
 • seznanjen/a z osnovnimi načeli zdravljenja akutne in kronične bolečine
 • spoznal/a načela osnovnega in razširjenega oživljanja otrok in odraslih v skladu z najnovejšimi smernicami Evropskega sveta za oživljanje
 • sposoben/na delovati v skladu z načeli zdravstvene nege glede na stopnjo zahtevnosti bolnika in uporabljati pripomočke, ki so potrebni pri anesteziji takih bolnikov.
Obvezna literatura:
 • Učbenik v pripravi (na osnovi spodaj navedene literature)
 • Heining, M., Bogod, D. & Aitkehead, A., 1996. Essential anaesthesia. London: Oxford University Press.- izbrana prevedena poglavja
 • Carr, E.C.J. & Mann, E.I., 2006. Pain management (Essential skills for Nurses). S.l.: Blackwell Publishing Ltd.
 • Healy, T.E.J. & Cohen, P., 2000. A practice of anesthesia. London: Churchill Livingstone.
 • Shaikh, B.A. & Stacey, S., 2002. Essentials of anesthetic equipment. London: Churchill Livingstone.
 • European Resuscitation Council, b.l., Available at: http://www.erc.edu
 • Petrun-Ulaga, M. & Spindler, V., 1994. Klinična anesteziologija z zdravstveno nego: za medicinske sestre in tehnike. Ljubljana: Inštitut za anesteziologijo.
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene)
 • seminar (20% ocene)