Ekonomski vidiki zdravstva
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Petra Došenović Bonča
Letnik: 3. letnik
 
Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Petra Došenović Bonča
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Petra Došenović Bonča
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • spozna okolje, v katerem delujejo njegovi bodoči delodajalci
 • razvija sposobnost razumevanja izzivov zdravstva
 • razvija sposobnost razumevanja vloge zdravstva v slovenskem gospodarstvu
 • razvija spretnost uporabe domače in tuje literature in drugih virov (IKT)
 • razvija spretnost zbiranja in interpretiranja podatkov
 • razvija spretnost poročanja (pisnega in ustnega)
 • razvija socialne spretnosti ter spretnost dela v timih

Znanje in razumevanje:
 • pozna strukturo deležnikov zdravstvenega sistema
 • pozna načela in prakso pridobivanja in razporejanja sredstev za zdravstveno varstvo
 • razume vzročno posledično prepletenost sestavnih elementov sistema zdravstvenega varstva
 • pozna reformna prizadevanja v Sloveniji in EU
 • razume ekonomsko breme bolezni
 • razume izzive zagotavljanja vzdržnosti financiranja zdravstva
 • razume vlogo zdravstva kot sektorja slovenskega gospodarstva
 • razume vlogo inovacij v zdravstvu
 
Obvezna literatura:
 • Izbrana poglavja iz učbenika Tajnikar, M. in Došenović Bonča, P.: Ekonomika zdravstva (v postopku izdaje)
 • Spletni viri Evropskega observatorija zdravstvenih sistemov, SURS-a, OECD, ipd. – seznam se posodobi vsako leto
 • Izbrani dokumenti deležnikov – seznam se posodobi vsako leto (npr. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2014): Strateški razvojni program Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 2014 do 2019)
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (60% ocene)
 • seminar (40% ocene)