Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica, asistentka
Letnik: 3. letnik
 
Komunikacija v zdravstvenem in negovalnem timu s supervizijo
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica, asistentka
Izvajalci predmeta:
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, višja predavateljica, asistentka
 • dr. Vesna Čuk, višja predavateljica, asistentka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent pridobi kompetence za celovito in profesionalno komuniciranje in učinkovito sodelovanje z drugimi sodelavci v sistemu zdravstvenega varstva in na interdisciplinarni ravni;
Študent pridobi sposobnosti za za terapevtsko delo s posamezniki, družinami in skupinami,  za podporo in svetovanje posameznikom, ki potrebujejo zdravstveno nego.
Spozna značilnosti učinkovitega komuniciranja v zdravstvenem in negovalnemu timu;
Spozna načine podpornega komuniciranja  s pacienti in drugimi;
Zna uporabiti teoretična izhodišča terapevtske komunikacije in supervizije kot učinkovito metodo za podporo in pomoč pri reagiranju v posebnih konfliktnih situacijah in delu v kliničnem okolju;
Spozna pomen izkustvenega učenja za profesionalni in osebnostni razvoj;
Zna reflektirati izkušnje pri delu z ljudmi sodelavci, pacienti in drugimi.

Znanje in razumevanje:
Poznavanje temeljnih definicij komuniciranja, modelov medosebnega komuniciranja, razlikovanje različnih ravni in vidikov medosebnega komuniciranja, poznavanje družbene vloge jezika in govora, poznavanje pragmatike komuniciranja, razumevanje neverbalne komunikacije, poznavanje elementov prepričevalnega komuniciranja, poznavanje čustev,  poznavanje glavnih odnosnih tem, poznavanje osnovnih dimenzij konfliktov v komuniciranju, razumevanje pomembnosti medosebne komunikacije med zdravstvenim osebjem, poznavanje pomembnosti podpornega komuniciranja, razvoj empatije in komunikacijskih spretnosti,  razumevanje komunikacijskega odnosa med zdravstvenim osebjem in pacienti/svojci, poznavanje vzrokov za moteno komuniciranje v timu med zdravstvenim osebjem in pacienti. Razumevanje pomena supervizije za osebni in profesionalni razvoj ter kakovostno delo v zdravstveni negi;
Učenje sposobnosti kritičnega mišljenja, dajanja povratne informacije in refleksije.
 
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
 • Felser Rakovec, Z., 2002. Zdravstvena psihologija. Maribor: Visoka zdravstvena šola.
 • Harris, A.T., 2007. Jaz sem v redu, ti si v redu. Ljubljana: Karantanija.
 • Jaques, D., 2001. Learning Gruop work. London: Kogan Page.
 • Kobolt, A. & Žorga, S., 2000. Supervizija. Proces razvoja in učenja v poklicu. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
 • Kobolt, A., 2004. Metode in tehnike supervizije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Kobolt, A., 2010. Supervizija in koučing. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
 • Lynch, L., Hancox, K., Hapell, B. & Parker, J., 2008. Clinical Supervision for Nurses.
 • McCabe, C. & Timmins, F., 2006. Communication Skills for Nursing Practice. New York: Palgrave Macmillan.
 • Williams, L.C. & Davis, M.C., 2004.  Therapeutic Interaction in Nursing. London. Jones and Barlett.
 • Prebil, A., 2010. Primeri podpornega komuniciranja v komunikacijskem procesu. In: B. Skela Savič, B.M. Kaučič, B. Filej, K. Skinder Savić, M. Mežik Veber & K. Romih K, eds. Teoretične in praktične osnove zdravstvene nege: izbrana poglavja. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
 • Rungapadiachy, D.M., 2003. Medosebna komunikacija v zdravstvu. Ljubljana: Educy.
 • Prebil, A,, Mohar, P. & Drobne, J., 2009. Komunikacija v zdravstvu. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
 • Servellen, van G., 2009. Communication Skills for the Health care Professional: Concepts, Practice, and Evidence. 2nd ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers.
 • Ule. M., 2005. Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Ule, M., 2003. Spregledana razmerja. Maribor: Aristej.
 • Ule, M., 2005. Socialna psihologija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Ule, M., 2009. Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Žorga, S, ed., 2002.  Modeli in oblike supervizije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene)
 • seminar (20% ocene)