Medprofesionalno sodelovanje v zdravstvu
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
Letnik: 2/3. letnik
 
Medprofesionalno sodelovanje v zdravstvu
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Rampak Pajk, viš. pred.
Izvajalci predmeta:
 • mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski/Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študenti:
 • se seznanijo s področji in vsebinami dela različnih zdravstvenih poklicev,
 • razumejo specifike, razlike v kompetencah in skupne točke posameznih poklicnih skupin,
 • se naučijo spretnosti in komunikacijskih veščin za dobro medpoklicno sodelovanje,
 • so usposobljeni za pripravo načrta medpoklicnega sodelovanja za razrešitev različnih kliničnih problemov,
 • znajo kritično ovrednotiti in reflektirati svoje sodelovanje,
 • osvojijo etične veščine in razvijajo vrednote v medsebojnem sodelovanju.


Znanje in razumevanje:
 • Študenti znajo sodelovati z razumevanjem, upoštevanjem in spoštovanjem specifik posamezne poklicne skupine,
 • znajo pripraviti skupne načrte medpoklicnega sodelovanja za razrešitev različnih kliničnih problemov,
 • Študenti razumejo pomen integracije vseh poklicnih skupin v obravnavo pacientov,  
 • Znajo krepiti medpoklicno sodelovanje in razrešiti različne poglede na klinične probleme s pomočjo konstruktivne komunikacije in refleksije
Obvezna literatura: Bauer, M., Pahor M., Domajnko, B., Eržen, I., Ferfila, N., Furlan, M., Kavčič, M., Premik M., Rugelj, D.,Starc, T., Zakšek, T., Tomšič, M., Urek, M., Vettorazzi R. & Zaletel-Kragelj, L. 2014. Zavezniki za zdravje: medpoklicno sodelovanje v zdravstvenih timih. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2014.

Ovijač, D. 2012. Medpoklicno sodelovanje in etika v zdravstvu. Obzornik zdravstvene nege, 46(4), pp. 297-301.

Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J. & Zwarenstein, M. 2017. Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews, (6). Available at: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000072.pub3/full

Šanc, P. & Prosen, M. 2022. Interprofessional collaboration in interdisciplinary healthcare teams: A quantitative descriptive study. Obzornik zdravstvene nege, 56(1), pp. 9–21. doi: 10.14528/snr.2022.56.1.3106 Available at: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3106/3000.

Van Dongen, J. J. J., Lenzen, S. A., van Bokhoven, M. A., Daniëls, R., van der Weijden, T. & Beurskens, A. (2016). Interprofessional collaboration regarding patients’ care plans in primary care: a focus group study into influential factors. BMC family practice, 17(1), pp. 1-10.
 
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Ni predvidenih posebnih pogojev. 
Metode ocenjevanja: Način:
-    pisni izpit (70 % ocene)
-    priprava in predstavitev seminarske naloge (30 % ocene)