Multikulturne kompetence v zdravstvu
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Simona Hvalič Touzery
Letnik: 3. letnik
 
Multikulturne kompetence v zdravstvu
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: doc. dr. Simona Hvalič Touzery
Izvajalci predmeta:
 • doc. dr. Simona Hvalič Touzery
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Znanje in razumevanje:
Študent bo razumel, da na zdravje in procese zdravljenja močno vplivajo različni vrednotni sistemi pacientov ter zdravstvenih delavcev o zdravju in bolezni. Razumeli bodo, da stopnja kulturne kompetentnosti medicinske sestre vpliva na kakovost zdravstvene nege. Študent bo pridobil znanja o kulturi, kulturni raznolikosti ter posledicah posploševanja in stereotiopiziranja. Študent bo pridobil znanja o kazalcih multikulturnih kompetenc in s tem tudi potrebna znanja za izvajanje transkulturne zdravstvene nege. Študent bo na primerih proučil vpliv kulture na zdravje in obolevnost in se prav tako naučil, na kakšen način lahko izboljšamo multikulturne kompetence.

Študent bo:
 • Razumel pomen in vpliv kulture na zdravje in zdravstveno oskrbo, ki so je deležni
 • razumel pomen multikulturnih kopetenc
 • razumel lastno kulturno pristranskost
 • priodbil multikulture kompetence
 • pridobil vpogled v različne kulture in njihovo povezanostjo z zdravstveno oskrbo
Obvezna literatura:
 • Hvalič Touzery, S., 2014. Kulturne kompetence medicinskih sester kot dejavnik kakovosti oskrbe pacientov. In: S. Pivač, B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & S. Kalender Smajlović, eds. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja: zbornik predavanj 8. šole za klinične mentorje, Jesenice, 18. 9. 2014. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 46-55.
 • Hvalič Touzery, S., Kalender Smajlović, S. & Smodiš, M., 2014. Multikulturne kompetence kliničnih mentorjev: rezultati projekta Soulbus. S. Pivač, B. Skela Savič, S. Hvalič Touzery & S. Kalender Smajlović, eds. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji: količina in kakovost kliničnega usposabljanja: zbornik predavanj 8. šole za klinične mentorje, Jesenice, 18. 9. 2014. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, pp. 56-64.
 • Dayer-Berenson, L., 2013. Cultural Competencies for Nurses: Impact on Health and Illness. 2nd ed. Sudbury: Jones & Bartlett Learning.
 • Soulbus-e-Coach, 2015.  Available at: https://oppimateriaalit.jamk.fi/soulbusecoach/3-examples-of-improving-multicultural-competence/
Priporočljiva literatura:
 • Loredan, I. & Prosen, M., 2013. Kulturne kompetence medicinskih sester in babic. Obzornik zdravstvene nege, 47(1), pp. 83-89.
 • Drabble, L., Sen, S & Oppenheimer, S., 2012. Integrating a Transcultural Perspective into the Social Work Curriculum: A Descriptive and Exploratory Study. Journal of Teaching in Social Work, 32(2), pp. 204-221.
 • Campinha-Bacote, J., 2002. The Process of Cultural Competence in the Delivery of Healthcare Services: A Model of Care. Journal of Transcultural Nursing, 13(3), pp. 181-184.
 • Chenowethm, L., Jeon, Y.Z. & Burke, C., 2006. Cultural competency and nursing care: an Australian perspective. International Nursing Review, 53(1), pp. 34–40.
 • Ingram, R.R., 2012. Using Campinha-Bacote‘s process of cultural competence model to examine the relationship between health literacy and cultural competence. Journal of Advanced Nursing, 68(3), pp. 695–704.
 • Maier-Lorentz, M.M., 2008. Transcultural nursing: Its importantce in nursing practice. Journal of Cultural Diversity, 15(1), pp. 37-43.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50% ocene)
 • seminarska naloga (50% ocene)