Paliativna oskrba
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Marjana Bernot, višja predavateljica
Letnik: 3. letnik
 
Paliativna oskrba
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Marjana Bernot, višja predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Marjana Bernot, višja predavateljica
 • Jernej Benedik, predavatelj
 • dr. Anja Simonič, višja predavateljica
 • Judita Slak, strokovna sodelavka
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
 • opisati in razumeti ključne koncepte in načela v paliativni oskrbi;
 • identificirati potrebe pacientov in svojcev v njihovih življenjskih okoljih glede na celovito, kontinuirano koordinacijo oskrbe;
 • primerno in pravočasno odzivanje na  spremembe potreb pacientov in svojcev;
 • odzvati se na izzive etičnega odločanja v paliativni oskrbi;
 • identificirati spremembe pri pacientih med njihovimi zadnjimi dnevi življenja;
 • poznati obstojne vire za oskrbo zelo zahtevnih pacientov v terminalnem obdobju življenja;
 • poznati in razumeti kulturne dejavnike pri smrti in načinih umiranja;
 • poznati vloge različnih članov socialnega in zdravstvenega tima in prepoznavanje pomembnosti interdisciplinarnega delovanja;
 • poznati komunikacijske sposobnosti v paliativni oskrbi.

Znanje in razumevanje:
 • spozna problematiko kroničnih napredovalih neozdravljivih bolezni  ter vpliv na družbeno okolje;
 • spozna razvoj paliativne oskrbe in zdravstvene nege v paliativni oskrbi in posebnosti strokovnega področja;
 • pridobi znanje za razumevanje principov paliativne oskrbe;
 • spozna temeljna področja delovanja in vlogo medicinske sestre pri obravnavi bolnikov v paliativni oskrbi na primarni, sekundarni in terciarni ravni in vlogo ostalih sodelujočih v timski obravnavi;
 • nauči se prepoznavati, ocenjevati potrebe in načrtovati obravnavo v skladu s cilji bolnika in njegovih bližnjih;
 • nauči se oceniti in načrtovati obravnavo za najpogostejše moteče telesne simptome pri bolniku ob koncu življenja: bolečina, dispneja, slabost/bruhanje, delirij;
 • nauči se celotne ocene psihosocialnih in duhovnih potreb in načrta obravnave;
 • spozna in razume pomembnost celostne in multidisciplinarne obravnave bolnika in svojcev v paliativni oskrbi ter pomen zdravstveno vzgojnega dela; 
 • nauči se prepoznavati in voditi proces umiranja;
 • spozna pomen nevladnih organizacij in pomen prostovoljcev v paliativni oskrbi;
 • zna poskrbeti za vzdrževanje lastnega psihofizičnega in duševnega dobrega stanja pri delu z bolniki s kronično napredovalo neozdravljivo boleznijo.
Obvezna literatura:
 • Benedik, J., Červek, J., Červ, B., Gugić Kevo, J., Mavrič, Z., Serša, G. & Zakotnik, B., eds., 2008. Pogosta vprašanja v paliativni oskrbi. Ljubljana: Onkološki inštitut.
 • Benedik, J., 2008. Delirij v paliativni medicini. Neprepoznani sopotnik ob koncu življenja. Onkologija, 12(2), pp. 105–107.
 • Benedik, J., 2009. Prehrana v paliativni medicini. Onkologija, 13(2), pp. 117–119.
 • Benedik, J., 2011. Oskrba bolnika ob koncu življenja. Onkologija, 15(1), pp. 52–58.
 • Červek, J., Simončič Godnič, S., Benedik, J., Ebert, M., Gugić Kevo, J., Lahajnar Čavlovič, S., et al., 2012. Zdravila za uporabo v paliativni medicini. 2. izd. Ljubljana: Onkološki inštitut.
 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenija, 2010. Državni program paliativne oskrbe. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenija. Available at: http://www.mz.gov.si.
 • Metulj, 2014.  Available at: http://www.paliativnaoskrba.si/o-projektu.html
 • Jelen Jurič, J. & Benedik, J., 2009. Hipodermokliza – varen, udoben, praktičen in cenovno ugoden postopek parenteralne hidracije. Onkologija, 8(2), pp. 120–123.
 • Matzo, M., Sherman, D.W., eds., 2015. Palliative care nursing: quality care to the end of life. 4th ed. New York: Springer Publihing Company.
 • Rajer, M., 2011. Obravnava težkega dihanja pri bolnikih v zadnjih dneh življenja. Onkologija, 15(2), pp. 130–132.
 • Takač, I., Červek, J., Benedik, J., Čas Sikošek, N., Lubanjšek, N., eds., 2012. 2. šola za paliativno oskrbo. ABC paliativne oskrbe pri bolnikih z rakom: zbornik prispevkov, Maribor, 23. in 24. marec 2012. Maribor: Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk, Tim za paliativno oskrbo OI Ljubljana.
 • Ferrell, B.R., & Coyle, N., eds., 2010. Oxford Textbook of Palliative Nursing. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
Priporočljiva literatura:
 • European Journal of Palliative Care
 • The Journal of the European Association for Palliative Care
 • Gradiva šole paliativne oskrbe
 • Obzornik zdravstvene nege
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene)
 • seminar (20% ocene)