Socialna obravnava uporabnikov in krepitev duševnega zdravja v zdravstveni negi
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Darja Zaviršek
Letnik: 3. letnik
 
Socialna obravnava uporabnikov in krepitev duševnega zdravja v zdravstveni negi
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Darja Zaviršek
Izvajalci predmeta:
 • red. prof. dr. Darja Zaviršek
 • doc. dr. Irena Šumi
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Kompetence dela z ljudmi na holističen način. Cilj predmeta je razumevanje součinkovanja socialne in zdravstvene problematike v zdravstveni negi. Razumevanje součinkovanja ekonomske ranljivosti, nasilja, etničnosti  in hendikepa na zdravje ljudi.

Znanje in razumevanje holistične perspektive v zdravstveni negi.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
 • Zaviršek, D., Zorn, J. & Videmšek, P., 2002. Inovativne metode v socialnem delu: Opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba.
 • Tematska številka  Študije hendikepa v državah postsocializma in jugovzhodni Evropi, 2014.  Socialno delo, 53(3-5).
 • Restoux, P., 2010. Življenje z drugačnim otrokom: za vse, ki bi radi bolje razumeli starše otrok s posebnimi potrebami in jim znali pomagati.  Radovljica: Didakta.
 • Leskošek, V., Antić, M.G., Selišnik, I., Filipčič, K., Urek, M., Matko, K., Zaviršek, D., Sedmak, M. & Kralj, A., 2013. Nasilje nad ženskami v Sloveniji. Maribor: Aristej.
 • Zaviršek, D., 2013. Folikli, transferji, zamrznjenčki: reproduktivne izbire in nove etične dileme. Annales, Series historia et sociologi, 23(2), pp. 377-88. Available at:  http://www.zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n23-2/annales23-2.pdf
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (50% ocene)
 • aktivno sodelovanje na predavanjih in seminarjih (50% ocene)