Sodobne tehnologije v zdravstvu
 
Modul: Naravoslovne vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
Letnik: 3. letnik
 
Sodobne tehnologije v zdravstvu
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:
izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
Izvajalci predmeta:
  • izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
* pridobi osnovna znanja o informatiki;
* pridobi informacije o sodobni informacijski
tehnologiji in njeni uporabi v zdravstvu;
* je seznanjen z razvojem in uporabo informatike v zdravstveni negi;
* bo sposoben aktivno sodelovati pri razvoju informacijskih sistemov.

Znanje in razumevanje:
* demonstracija kritičnega razmišljanja;
* uporaba informacijskih sistemov v zdravstvu;
* definiranje zahtevanih lastnosti programske rešitve.
 
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
McGonigle D, Mastrian KG. Nursing informatics and the foundation of knowledge. Fifth edition. Burlington: Jones& Bartlett learning; 2022.
 
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoj za pristop k izpitu:

Ni posebnih pogojev

Metode ocenjevanja:
  • seminarska naloga 50% 
  • ustni izpit 50%