Z refleksijo kliničnih situacij do razvijanja znanja
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
Mateja Bahun, viš. pred.
Letnik: 3. letnik
 
Z refleksijo kliničnih situacij do razvijanja znanja

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta:

mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.
Mateja Bahun, viš. pred.

Izvajalci predmeta:
 •  mag. Jožica Ramšak Pajk, viš.pred.
 • Mateja Bahun, viš. pred.
   
Stopnja: Visokostrokovni študijski program prve stopnje  
Semester: Zimski/letni
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:

Študent:

 • Spodbujanje učenja iz izkušenj in na osnovi študij primerov in kritičnih dogodkov z refleksijo povezovati teorijo in prakso za izboljšanje znanja, kakovosti dela in razvoja profesije.
 • Z refleksijo spodbujati učenje, uporabo na dokazih podprte prakse, razvijanje napredne zdravstvene nege  ter zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo.
 • Z razvijanjem temeljnih veščin kritičnega razmišljanja študent prepozna in razvija lastne sposobnosti za strokovni razvoj.
 • Zna (samo)kritično oceniti in razumeti  individualne in sistemske probleme in vrednote ter se zna odločati profesionalno-etično.
 • Razvija razumevanje različnosti, sprejema drugačnosti ter je sposoben neobsojajočega odnosa.
 • S procesom razvijanja kritičnega razmišljanja in refleksije spodbujati samospoznavanje in s tem omogočati razvijanje lastnega znanja, spretnosti ter komunikacije s pacienti kot s sodelavci.
 
Znanje in razumevanje:
 • Spozna raznolikost pojmovanj kritičnega mišljenja in refleksivne prakse ter nekaj modelov refleksije.
 • Razume in spozna temeljne veščine kritičnega mišljenja in refleksije ter raznovrstne metode uporabe v  praksi.
 • Razvija in uporablja veščine refleksije, kritičnega mišljenja za namen učenja kot tudi za lasten razvoj znanja in spretnosti v praksi zdravstvene nege.
 • Kritično bere, piše in razpravlja o raznovrstnih temah.
 • Razvija veščino samorefleksije in samoevalvacije in druge značilnosti kritičnega misleca.
 • Zna samostojno pripraviti refleksijo na kritičen dogodek s kliničnega okolja s prepoznavanjem konceptov zdravstvene nege in utemeljiti primanjkljaj znanja
Obvezna literatura:

 

 • Goulet, M.H., Larue C. & Alderson M., 2016. Reflective Practice: A Comparative Dimensional Analysis of the Concept in Nursing and Education Studies. Nursing Forum, 15(2), pp. 139-150.
 • Bulman, C. & Schutz, S., 2013. Reflective practice in nursing, 5. ed. [pdf] John Wiley & Sons. Ltd, Available at: http://zu.edu.jo/UploadFile/Library/E_Books/Files/LibraryFile_151614_52.pdf [Accessed 19 August 2022].
 • Tashiro, J., Shimpuku, Y., Naruse, K., Maftuhan, M. & Matsutani, M., 2012. Concept analysis of reflection in nursing professional development. Japan Journal of Nursing Science, [pdf] Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-7924.2012.00222.x/epdf [Accessed 19 August 2022].
 • Parrish, D.R. & Crookes, K., 2014. Designing and implementing reflective practice programs – Key principles and considerations. Nurse Education in Practice, 14(3), pp. 265-270.
 • Kiran, M., Patel, K.M. & Metersky K., 2022. Reflective practice in nursing: A concept analysis. Int J Nurs Knowl, 33(3) pp.180-187.
 • Cui, C., Li, Y., Geng, D., Zhang, D. & Jin, C., 2018. The effectiveness of evidence-based nursing on development of nursing students' critical thinking: A meta-analysis. Nurse Educ Today,  65, pp. 46-53.
 • Lunney, M., 2010. Use of critical thinking in the diagnostic process. International Journal of Nursing Terminologies and Classifications: The Official Journal of NANDA International, 21(2), pp. 82-88.
 • McCartney, M., 2017. Nurses must be allowed to exercise professional judgment. BMJ, 356.
 • Profetto – McGrath, J., 2005. Critical thinking and evidence-based practice. J Prof Nurs, 21(6), pp. 364-371.
 • Shoulders, B., Follett, C. & Eason, J., 2014. Enhancing critical thinking in clinical practice: Implications for critical and acute care nurses. Dimensions of Critical Care Nursing: DCCN, 33(4), pp. 207-214.
   
Priporočljiva literatura:  
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Ni predvidenih posebnih pogojev

 

 

Metode ocenjevanja:  Pisni izpit esejske oblike – 50 %

Seminarska naloga refleksija na kritičen dogodek z analizo in utemeljitvijo na dokazih podprte prakse z etičnega, empiričnega in osebnostnega vidika – 50 %