Zdravstvena nega in koordinacija zdravstvene obravnave
 
Modul: Zdravstvena nega
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Zdenka Kramar, predavateljica
Letnik: 3. letnik
 
Zdravstvena nega in koordinacija zdravstvene obravnave
 
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Zdenka Kramar, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • Zdenka Kramar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • Spozna razvoj celovitega programa za vzpostavitev dela koordinatorja zdravstvene obravnave in priprava strokovnih podlag za vodenje in koordiniranje zdravstvene obravnave;
 • Spozna osnove optimizacija zdravstvene obravnave pacienta z nenehnim uvajanja kakovosti in varnosti;
 • Spozna pomen vključevanje multidisciplinarnega pristopa pri opredelitvi dejavnikov za otežen odpust ter komunikacijske veščine s  pacientom in njegovimi svojci/skrbniki
 • Spozna uporabo negovalnih diagnoz za ožje področje dela (koordiniranje zdravstvene obravnave pacienta).
 • Prepozna pomen obvladovanja tveganja na področju varnosti v zdravstvu in zdravstveni negi
 • Spozna in zna aplicirati orodja in metode za doseganje večje varnosti in kakovosti v  zdravstveni negi
 • Pridobi znanje in veščine o izdelavi in vpeljavi kliničnih poti.
 • Spozna teoretične podlage za razumevanje profesionalne komunikacije   (pacient – predaja pacienta, medpoklicno komunikacijo- poročanje
 • Zna aplicirati sistem vodenja varnosti naspecifičnih področjih delovanja (področju obvladovanja z zdravstvom povezanih okužb, v operacijski dejavnosti, intenzivni terapiji.

Spozna osnove za  zagotavljanje varnosti in kakovosti v izvenbolnišnični oskrbi;

Znanje in razumevanje:
 • Poznavanje razvoja celovitega programa za vzpostavitev in impelmentacijo dela koordinatorja zdravstvene obravnave in priprava strokovnih podlag za vodenje in koordiniranje zdravstvene obravnave;
 • Poznavanje pomena vključevanje multidisciplinarnega pristopa pri opredelitvi dejavnikov za otežen odpust ter komunikacijske veščine s  pacientom in njegovimi svojci/skrbniki;
 • Poznavanje in uporaba negovalnih diagnoz za ožje področje dela (koordiniranje zdravstvene obravnave pacienta);
 • Poznavanje pomena obvladovanja tveganja na področju varnosti in kakovosti v zdravstvu in zdravstveni negi;
 • Poznavanje in uporaba orodij in metod za doseganje večje varnosti in kakovosti v  zdravstveni negi;
 • Poznavanje pomena in veščin pri izdelavi ter vpeljavi kliničnih poti;
 • Poznavanje teoretičnih podlag in razumevanje profesionalne komunikacije   (pacient – predaja pacienta, medpoklicno komunikacijo, komunikacijo med različnimi nivoji zdravstvene oskrbe);
 • Poznavanje in znanje apliciranja sistem vodenja varnosti in kakovosti na nespecifična področja delovanja (področju obvladovanja z zdravstvom povezanih okužb, v operacijski dejavnosti, intenzivni terapiji, pediatrični ZN);
 • Poznavanje osnov za  zagotavljanje varnosti in kakovosti v izvenbolnišnični oskrbi.
Obvezna literatura:  
Priporočljiva literatura:
 • Robida, A., 2009. Pot do odlične zdravstvene prakse. Ljubljana: Planet GV.
 • Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2010. Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu 2010-2015. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • Kadivec, S., Bregar, B., Buček Hajdarevič, I., Černivec, J., Horvat, M., Klemenc, D., Kramar, Z., Lokajner, G., Masten Cuznar, O., Skela Savič, B., Tičar, Z. & Zavrl Džananović, D., 2011. Strategija razvoja zdravstvene nege in oskrbe v zdravstvenem varstvu v RS za obdobje 2011-2020. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
 • Luksemburška deklaracija o varnosti pacientov, 2005. Available at:  http://www.eu2005.lu/
 • Berginc Dolenšek, A., et al., 2006. Metodološka priporočila za oblikovanje in uvajanje kliničnih poti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.
 • Kramar, Z., 2013. Kakovost, vodenje in varnost v zdravstveni negi: kaj lahko pokažemo v klinični praksi In: 12. mednarodni kongres zdravstvene in babiške nege, zbornik predavanj, Brdo pri Kranju 11. -12. maj 2013. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2012. Protokol fizičnega oviranja s pasovi pacientov v bolnišnicah. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Available at:
  http://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/ovirnice_pvu.pdf
 • Gordon, M., 2006. Negovalne diagnoze: priročnik. Maribor: Zdravstveni dom Adolfa Drolca.
 • Grmek Košnik, I., Hvalič Touzery, S., Skela Savič, B., Ribič, H., Čufar, A., Avberšek Lužnik, I., eds., 2013. Okužbe, povezane z zdravstvom: zbornik prispevkov z recenzijo / 4. simpozij Katedre za temeljne vede, Kranj, 15. oktober 2013. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego.
 • T. Lužnik – Bufon, ed., 2009. Strokovne podlage in smernice za obvladovanje in preprečevanje okužb, ki so povezane z zdravstvom oziroma zdravstveno oskrbo. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike lovenije, pp. 17-25. Poglavje Higiena rok.
 • Poldrugovac, M. & Simčič, B., eds., 2010. Priročnik o kazalnikih kakovosti. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovnije.
 • Kadivec, S., Skela Savič, B., 2011. Organizacijska kultura in uvajanje sprememb v slovenskih bolnišnicah: subkulture in mesto zdravstvene nege? Obzornik zdravstvene nege, 40(4), pp. 187-196.
 • Ovijač, D., 2007. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in zdravnikov: magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede.
 • Lees, L., 2008. Estimating patient discharge dates. Nursing Management, 15(3), pp. 30-5.
 • Standard za bolnišnice. Mednarodne akreditacijske zahteve. DNV(Det Norske Veritas), DNV-DS-HC101, Verzija 2.0, December, 2011.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:
Pogoj za pristop k izpitu:
 • 100% prisotnost na seminarju
 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni izpit (80% ocene)
 • seminar (20% ocene)