Klinično usposabljanje je del formalnega izobraževanja za poklic diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika in obsega 50 % študijskega programa ter se izvaja v vseh letnikih študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Poteka v različnih zdravstvenih, socialnovarstvenih in drugih zavodih, ki imajo status učne baze, pridobljen pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije in so pripravljeni sodelovati s FZAB.

Klinično usposabljanje je usklajeno z EFN smernicami (2015) ter z dokumentom Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege (2019) po področjih:
 • Zdravstvena nega življenjsko ogroženih;
 • Zdravstvena nega novorojenčkov, otrok in mladostnikov;
 • Zdravstvena nega porodnic;
 • Dolgotrajna oskrba;
 • Splošna interna medicina in kirurgija;
 • Duševno zdravje in zdravstvena nega oseb z duševno motnjo;
 • Invalidnost in skrb za invalidne osebe;
 • Geriatrija in zdravstvena oskrba starejših;
 • Primarno zdravstveno varstvo, socialna oskrba;
 • Paliativna oskrba, konec življenja in obvladovanje bolečine. 
Kakovostna izvedba kliničnega usposabljanja in visoko zastavljeni cilji na področju povezovanja teorije s prakso so ključni elementi za doseganje kompetenc študijskega programa. Klinično prakso zato vodijo in koordinirajo habilitirani visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, pri izvajanju sodelujejo habilitirani strokovni sodelavci in klinični mentorji iz učnih baz, ki jih FZAB kontinuirano izobražuje in usposablja za področje kliničnega mentorstva.
 
Na kliničnem usposabljanju klinični mentorji učnih baz dajejo poudarek celostnim pristopom v zdravstveni negi, vključevanju študentov v timsko delo in izvajanju medicinsko-tehničnih posegov v okviru kompetenc študenta. Visokošolski učitelji in visokošolski strokovni sodelavci FZAB pa v učnih bazah osrednjo pozornost namenjajo individualnemu delu s študenti, predvsem na področju vodenja pacienta skozi proces zdravstvene nege in aplikaciji teorij in modelov zdravstvene nege na ugotovljene potrebe pacienta.
 
Modeli mentorstva, ki jih izvaja FZAB:
- 100 % mentorstvo izvaja klinični mentor v učni bazi.
 
Del kliničnega usposabljanja predstavlja tudi izbirno klinično usposabljanje. Študent sam izbere učno bazo ali jo izbere iz seznama, s katerimi ima FZAB dogovor o sodelovanju. Učna baza mora izpolnjevati pogoje za izvajanje kliničnega usposabljanja študentov. Pogoj za uvrstitev učne baze na seznam učnih baz FZAB je, da je zdravstveni zavod vpisan v seznam učnih baz pri Ministrstvu za zdravje. Učne baze so ob spodaj navedenih tako tudi mnoge ostale zdravstvene ustanove na območju celotne Slovenije, ki imajo status učne baze in so dale soglasje za izvajanje. Izbirno klinično usposabljanje je namenjeno utrjevanju in poglabljanju znanja, pridobljenega preko študijskega leta.
 

Kompetence na področju kliničnega usposabljanja glede na predmet v predmetniku:


Učne baze, ki sodelujejo pri izvedbi kliničnega usposabljanja predmetov študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS):


Splošna bolnišnica Jesenice

Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
 • Zdravstvena nega – obvezno in izbirno klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na internističnem področju – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na kirurškem področju z rehabilitacijo – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega otroka in  mladostnika – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom – klinično usposabljanje

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Kidričeva cesta 38 a, 4000 Kranj
 • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom - klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika - klinično usposabljanje


Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
 
Golnik 36, 4204 Golnik

 • Zdravstvena nega – obvezno in izbirno klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na internističnem področju – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega kroničnih pacientov – klinično usposabljanje (paliativa, onkologija in dolgotrajna oskrba)
 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah – klinično usposabljanje

 
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

 • Zdravstvena nega – obvezno in izbirno klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na internističnem področju – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na kirurškem področju z rehabilitacijo – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah – klinično usposabljanje 
 • Zdravstvena nega kroničnih pacientov – klinično usposabljanje (paliativa, onkologija in dolgotrajna oskrba) – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega otroka in  mladostnika – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom – klinično usposabljanje

 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
Linhartova 51, 1000 Ljubljana

 • Zdravstvena nega na kirurškem področju z rehabilitacijo – klinično usposabljanje

 
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Studenec 48, 1260 Ljubljana

 • Zdravstvena nega na gerontološkem področju – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega in duševno zdravje – klinično usposabljanje

 
Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

 • Zdravstvena nega na gerontološkem področju – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega in duševno zdravje – klinično usposabljanje

 
Onkološki inštitut Ljubljana
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

 • Zdravstvena nega kroničnih pacientov – klinično usposabljanje (paliativa, onkologija in dolgotrajna oskrba)


Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana
Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

 • Zdravstvena nega na internističnem področju – klinično usposabljanje

 
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica

 • Zdravstvena nega – obvezno in izbirno klinično usposabljanje

 
Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice

 • Zdravstvena nega – obvezno in izbirno klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na gerontološkem področju - klinčno usposabljanje
   

Dom  dr. Janka Benedika Radovljica
Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica

 • Zdravstvena nega – obvezno in izbirno klinično usposabljanje 
 • Zdravstvena nega na gerontološkem področju - klinično usposabljanje


Dom Viharnik Kranjska Gora
Čičare 14, 4280 Kranjska Gora

 • Zdravstvena nega –  obvezno in izbirno klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na gerontološkem področju – klinično usposabljanje

 
Dom starejših občanov Ljubljana, Vič-Rudnik, Enota Bokalci
Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana – Brdo

 • Zdravstvena nega na gerontološkem področju – klinično usposabljanje


Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad

Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana

 • Zdravstvena nega na gerontološkem področju – klinično usposabljanje

 
Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Kranj
Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj

 • Zdravstvena nega otroka in  mladostnika – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah – klinično usposabljanje 

 
Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Škofja Loka
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka

 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom - klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu - klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah - klinično usposabljanje

 
Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Jesenice
Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice

 • Zdravstvena nega otroka in  mladostnika – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega žensko z ginekologijo in porodništvom - klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah - klinično usposabljanje


Osnovo zdravstvo Gorenjske
Zdravstvena postaja Kranjska Gora
Koroška ulica 2, 4280 Kranjska Gora

 • Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu – klinično usposabljanje


Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Bled
Mladinska cesta 1, 4260 Bled

 • Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika - klinično usposabljanje

 
Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Radovljica
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica

 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika – klinično usposabljanje
 • Zdravstvena nega na primarnem in patronažnem zdravstvenem varstvu – klinično usposabljanje


Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Tržič
Blejska cesta 10, 4290 Tržič

 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah – klinično usposabljanje

 
Zdravstveni dom Ljubljana – SNMP
Enota SNMP

Bohoričeva ulica 4, 1000 Ljubljana

 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah – klinično usposabljanje

 

Zdravstveni dom Domžale


Mestni trg 2, 1230 Domžale

 • Zdravstvena nega otroka in mladostnika
 • Zdravstvena nega v NMP, urgentnih stanjih in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah


Dom Petra Uzarja Tržič
Ročevnica 58, 4290 Tržič

 • Obvezno klinično usposabljanje


Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka

 • Obvezno klinično usposabljanje