Kompetence študijskega programa so usklajene in dopolnjene z EU Direktivo 2013/55/EU in EFN usmeritvami. Diplomant bo pridobil naslednja znanja in veščine:
 • Splošne kompetence so definirane kot preventivne in zdravstveno-vzgojne naloge, naloge v zvezi s procesno obravnavo pacientovih potreb po zdravstveni negi, prevzemanje nalog v diagnostično-terapevtskem procesu, koordinacijske naloge, poročanje in dokumentiranje ter naloge s področja razvoja prakse. 
 • Diplomant kot nosilec stroke zdravstvene nege deluje v negovalnem timu in odgovarja za negovalni proces in proces dodelitve pacienta članom tima zdravstvene nege. 
 • Diplomant bo celovito poznal strokovna področja, na katerih temelji splošna zdravstvena nega, imel bo zadostno poznavanje narave in etike poklica ter splošnih načel zdravja in zdravstvene nege, ustrezne klinične izkušnje, sposobnosti za delo s sodelavci drugih poklicev v zdravstvenem sistemu. Usposobljen bo za spodbujanje posameznikov, družin in skupnosti k zdravemu načinu življenja in skrbi zase na osnovi pridobljenih znanj in spretnosti ter za samoiniciativno ukrepanje.
 
Diplomant (diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik) izkazuje naslednje kompetence in sposobnosti: 
 • sposobnost delovanja po načelih sodobne zdravstvene nege, ki poudarja individualnost, aktivno vključenost, partnerski odnos in holistični pristop k posamezniku, družini ali skupini;
 • sposobnost ugotavljanja potreb po zdravstveni negi na ravni pacienta in populacije, postavljanja ciljev, načrtovanja, izvajanja in vrednotenja;
 • sposobnost vključevanja v zdravstveni tim in vodenje tima zdravstvene nege (negovalnega tima) v praksi in sposobnost delovanja na vseh nivojih zdravstvenega varstva;
 • sposobnost delegiranja aktivnosti drugim glede na njihove sposobnosti, nivo pripravljenosti, kompetenco in pravne podlage;
 • sposobnost prilagajanja načinov vodenja in pristopov k različnim situacijam, ki se dotikajo zdravstvene nege, klinične prakse in zdravstvenega varstva;
 • sposobnost samostojne uporabe elektronskih zdravstvenih kartotek, dokumentiranje ocene zdravstvene nege, negovalne diagnoze, intervencij in rezultatov, ki temeljijo na primerljivih sistemih klasifikacije zdravstvene nege in negovalne taksonomije;
 • sposobnost načrtovanja in izvajanja del in nalog v skladu s kompetencami na področju diagnostično terapevtskega programa pri obravnavi pacienta;
 • usposobljenost za prevzemanje samostojne aktivnosti na področju zdravstveno-vzgojnega dela zdrave in bolne populacije;
 • sposobnost vključevanja skupin in skupnosti v izobraževanje o promocija zdravja zdravju in v usposabljanja, namenjena krepitvi in preventiva zdravega vedenja in pridobivanju zdravega življenjskega sloga;
 • usposobljenost za uspešno komuniciranje s pacientom, s sodelavci v negovalnem in zdravstvenem timu;
 • usposobljenost za samostojno, koordinirano skrb za skupine pacientov in delovati interdisciplinarno za skupen cilj zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege in varnosti pacientov;
 • usposobljenost za poznavanje dejavnikov tveganja in rizičnih skupin prebivalstva za razvoj kroničnih bolezni in bolezni sodobne družbe ter poznavanje vloge diplomanta pri preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju tovrstnih obolenj idr.;
 • razumevanje, da je stopnja organizirane paliativne oskrbe zrcalo sodobne družbe in kulture te družbe; poznali in razumeli boste osnovne pristope paliativne oskrbe in vlogo zdravstvene nege v paliativnem timu;
 • usposobljenost za integracijo, spodbujanje in uporabo teoretičnih, metodoloških in praktičnih znanj, ki omogoča promocijo in razvoj zdravstvene nege pri dolgotrajni oskrbi;
 • poznavanje zdravstveno-socialne problematike, ki jo povzroča staranje družbe in sprememba vrednot v družinskem življenju, s čimer je povezana oskrba starostnikov;
 • poznavanje in razumevanje trendov in vloge zdravstvene nege pri učinkoviti in kakovostni obravnavi pacienta, ki se kaže v skrajševanju čakalnih vrst in vlogi zdravstvene nege kot povezovalke na primarni, sekundarni in terciarni ravni; 
 • sposobnost izvajanja ukrepov, po predhodni identifikaciji in analizi problemov, ki olajšajo iskanje najboljših rešitev za pacienta, družino in skupnost, doseganje ciljev, izboljšanje rezultatov in ohranjanje kakovosti dela.
 • usposobljenost, da kot nosilec zdravstvene nege razvija strokovno področje, organizira in vodi tim zdravstvene nege, uporablja sodobne pristope pri vodenju in spremljanju kakovosti procesov dela ob pacientu;
 • usposobljenost na področjih javnega nastopanja, andragoškega ciklusa, pisanja gradiv za laično in bolno populacijo in razumevanje vloge diplomanta danes in v prihodnosti v smislu zdravstvene vzgoje zdrave in bolne populacije;
 • sposobnost razumevanja pozitivne profesionalne identitete oziroma razumevanje in sprejemanje podobe poklica, kar bo vplivalo na vašo motivacijo za prevzemanje vlog medicinske sestre v razvitem svetu;
 • nujnosti usklajevanja postopkov zdravstvene nege z zakonodajo in zakonskimi, moralnimi in etičnimi odgovornostmi v poklicnem in zasebnem življenju;
 • sposobnost povezovanja novih spoznanj sorodnih ved (medicinskih, družboslovnih in naravoslovnih), ki jih boste kot diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik sposobni; 
 • usposobljenost za raziskovalno delo v zdravstveni negi in razumevanje njegovega pomena za razvoj stroke;
 • usposobljenost za implementacijo znanstvenih izsledkov v prakso, podprto z dokazi;
 • usposobljenost za promocijo in vzdrževanje pozitivne podobe izvajalcev zdravstvene nege;
 • usposobljenost za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju;
 • razumevanje potrebe po samoizobraževanju in podiplomskem organiziranem izobraževanju ter razumevanje pomena vseživljenjskega izobraževanja;
 • sposobnost za kritično razmišljanje in sistemski pristop pri reševanju problemov in sprejemanju odločitev pri zdravstveni negi;
 • sposobnost za jasno komuniciranje, izkazovanje spoštovanja in demokratične avtoritete pri sodelavcih, pacientih, družinah in skupnostih ob upoštevanju multikulturnega konteksta;
 • sposobnost za samostojno izvajanje učinkovitih ukrepov ob izrednih razmerah ali ob naravnih in drugih nesrečah, ki zagotavljajo ohranjanje življenj in njihovo kakovost;
 • sposobnost za multikulturno zdravstveno nego in delo v multikulturnih delovnih okoljih.