Predmet P S KV KU ECTS IDŠ
Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege kot znanstvene discipline

- Teorije, modeli in koncepti zdravstvene nege in E-zdravstvena nega
- Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi
60

40
20
40

30
10
0 0 6 80
Proces zdravstvene nege in varna zdravstvena obravnava

- Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v ZN
- Diagnostično terapevtski program
50

25
25
20

20
50

50
  6 60
Zdravstvena nega – obvezno in izbirno klinično usposabljanje

- Zdravstvena nega – obvezno klinično usposabljanje
- Zdravstvena nega – izbirno klinično usposabljanje
      510

300
210
17

10
7
0
Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo 45 15     4 60
Anatomija, patologija, fiziologija

- Anatomija
- Fiziologija
- Patologija
75

25
25
25
  10


10
  5 65
Biokemija, biofizika in farmakologija

- Biokemija, biofizika
- Farmakologija, varno ravnanje z zdravili in predpisovanje zdravil
50

25
25
  20

10
10
  4 50
Preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu z mikrobiologijo 45   15   4 60
Prehrana in dietetika 30 15     3 45
Javno zdravje in osnove promocije zdravja 40 20     4 60
Psihologija in komunikacija v zdravstvu in zdravstveni negi 40 20     4 60
Angleški jezik 30 15     3 45
SKUPAJ 1. LETNIK = 1800 ur 465 145 95 510 60 585
P - predavanja, S - seminar, KV - kabinetne vaja, KU - klinično usposabljanje, IDŠ - individualno delo študenta,
ECTS
- Evropski prenosni kreditni sistem