Anatomija, patologija, fiziologija
 
Modul: Temeljne vede
ECTS: 5
Kontaktne ure predavanja: 75
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 20
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Letnik: 1. letnik
 
Anatomija


Kontaktne ure predavanja: 25
Kontaktne ure seminar:  
Kontaktne ure kabinetnih vaj: 10
Kontaktne ure kliničnega usposabljanja:  
Nosilec predmeta: Izidor Kern, višji predavatelj
Izvajalci predmeta:
 • Izidor Kern, višji predavatelj
 • Matej Dolenc, asist.
 • Jure Potočnik, asist.
 • Rok Leban, asist.
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • seznanitev o zgradbi normalnega človekovega telesa
 • pripraviti na dosledno uporabo strokovne latinske terminologije
 • pridobi zanje iz anatomije in osnovne pojme histologije
 • temeljna je anatomija odraslega človeka, manj po posameznih različnih starostnih obdobjih
 • seznanitev s posameznimi variacijami in anomalijami
   
Znanje in razumevanje:
 • poznavanje temeljnih spoznanj in definicij v anatomiji in histologiji,
 • poznavanje osnovnih anatomski splošnih pojmov,
 • poznavanje latinskega izrazoslovja,
 • poznavanje pomembnosti temeljnega znanja za integracijo z ostalo zdravstveno nego in medicino,
 • razumevanje anatomske nomenklature in uporabljanje izrazoslovja ob vsakdanjem delu in študiju,
 • znanje o vseh anatomskih sklopih vključno s topografskimi  in specifično anatomskimi  dejstvi.
Obvezna literatura:
 • Dahmane, R., 2005. Ilustrirana anatomija. Ljubljana: Tehnična založba Slovenije.
Priporočljiva literatura:


 • Waugh A, Grant A. Ross and Wilson anatomy and physiology in health and illness. 10th edition. Churchill Livingstone, 2006.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
Metode ocenjevanja:
 • pisni in ustni izpit (100% ocene)