Angleški jezik
 
Modul: Družbene vede
ECTS: 3
Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: Cilka Demšar, predavateljica
Letnik: 1. letnik
 
Angleški jezik 

Kontaktne ure predavanja: 30
Kontaktne ure seminar: 15
Kontaktne ure kabinetnih vaj:  
Kontaktne ure klinične prakse:  
Nosilec predmeta: Cilka Demšar, predavateljica
Izvajalci predmeta:
 • dr. Andrej Zavrl, višji predavatelj
 • Cilka Demšar, predavateljica
Stopnja: Visokostrokovni študijski program 1. stopnje  
Semester: Zimski
Jezik: Slovenski
 
Cilji in predmetno
specifične kompetence:
Študent:
 • Osvajanje aktivnih in pasivnih jezikovnih spretnosti.
 • Poznavanje strokovnega besedišča.
 • Osvajanje osnovnih spretnosti prevajanja z uporabo različnih slovarjev in medmrežja.
Prenesljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
 • Sposobnost prenosa pridobljenega strokovnega jezikovnega znanja v prakso.
 • Razumevanje strokovne literature v angleškem jeziku v času študija in nadaljnjem izobraževanju oz. delu.
 • Izhodišče za boljše razumevanje in pomnjenje strokovnih izrazov s področja zdravstvene nege in medicine.
 • Ločevanje med jezikovnimi registri pri delu z varovanci in zdravstvenimi strokovnjaki.
Obvezna literatura:
 • Allum, V. & McGarr, P.,2008. Cambridge English for Nursing. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Murphy, R., 2000. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Priporočljiva literatura:
 • Dodatna literature (izbrana poglavja iz strokovnih knjig v angleščini) po izboru predavatelja:
 • Cohen, B.J., 2004. Medical Terminology. An Illustrated Guide. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 • Hutton, A.R., 1999. An Introduction to Medical Terminology. 2nd ed. London: Churchill Livingstone.
 • Steiner Soltes, S.,2002. Quick Medical Terminology: A Self-Teaching Guide. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
 • Druga dodatna literatura: avtentični strokovni članki v angleščini po izboru predavatelja.

Slovarji:
 • McFerran, T.A., ed, 1995. Minidictionary for Nurses. Oxford: Oxford University Press.
 • Dictionary of Nursing. Oxford: Oxford University Press.
 • Collin, P.H., 2003. Dictionary of Nursing. London: Bloomsbury.
Pogoji za vključitev v delo
oziroma za opravljanje
študijskih obveznosti:

Pogoji za pristop k izpitu:

 • 50% prisotnost na predavanjih
 • 100% prisotnost na seminarju in pozitivno ocenjena seminarska naloga
Metode ocenjevanja:
 • prevod besedila (20% ocene)
 • pisni izpit (50% ocene)
 • ustni izpit (30% ocene)